BEZPIECZEŃSTWO NAPRAWDĘ

Program Szymona Hołowni
w zakresie bezpieczeństwa narodowego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej składając swoją przysięgę przyrzeka narodowi, że będzie strzegł „niepodległości i bezpieczeństwa Państwa”. Jest również, zgodnie z Konstytucją, najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, wyposażonym zgodnie z prawem w konkretne uprawnienia, aby realizować swoją misję w tym zakresie.

W przeciwieństwie do obecnej głowy państwa zamierzam w pełni korzystać z tych instrumentów. Nie mam wątpliwości, że w XXI wieku bezpieczeństwo narodowe jest zjawiskiem złożonym, obejmującym zarówno podsystem militarny, jak i niemilitarny.

Współczesne zagrożenia nie ograniczają się wyłącznie do agresji obcych wojsk, ale dotyczą także cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa ekologicznego, czy epidemiologicznego. Dlatego moje programy w zakresie polityki gospodarczej, klimatycznej i zdrowotnej traktuję jako istotne również z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego.

Niniejszy program, opracowany wraz z moim doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego, gen. Mirosławem Różańskim, kładzie szczególny nacisk na aspekty militarne tematu bezpieczeństwa.

CENTRALNE STANOWISKO KIEROWANIA OBRONĄ PAŃSTWA

Warunkiem koniecznym do skutecznej realizacji zarządzania bezpieczeństwem narodowym jest skoordynowanie działań sektorów militarnego i pozamilitarnego. W tym celu niezbędne jest stworzenie jednorodnego, zintegrowanego systemu zarządzania tymi sektorami w ramach Centralnego Stanowiska Kierowania Obroną Państwa.

Tak zorganizowany układ zarządzania powinien posiadać kompatybilny system teleinformatyczny oparty na strukturze odpornej na oddziaływanie zewnętrzne. Decyzje dotyczące kierunków działania powinny być wypracowywane na szczeblu strategicznym, przekazywane do wykonawcy na poziomie operacyjnym oraz implementowane na szczeblu taktycznym. Zgodnie z zasadą obowiązującą w NATO: „Ćwicz tak, jak walczysz” wymagane jest, aby model zarządzania państwem w warunkach kryzysowych był tożsamy z modelem zarządzania w warunkach normalnych. Oznacza to, że należy go testować już w czasie pokoju, usprawniać jego funkcjonowanie i czynić odpornym na zakłócenia. Dlatego jedną z pierwszych Rad Gabinetowych na początku prezydentury poświęcę raportowi ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej o stanie gotowości Centralnego Stanowiska Kierowania Obroną Państwa.

Zarządzę też przeprowadzenie ćwiczenia KRAJ, aby zweryfikować faktyczny stan przygotowania do kierowania obroną państwa na czas kryzysu i wojny. Należy jak najszybciej doprowadzić do tego, aby System Kierowania Obroną Państwa był tożsamy z systemem zarządzania krajem w czasie pokoju. Należy go oprzeć na bezpiecznym systemie teleinformatycznym.

NOWOCZESNA ARMIA

Należy pilnie doprowadzić do tego, aby jednostki wojskowe i dowództwa  w Siłach Zbrojnych RP odtworzyły utracone zdolności bojowe. W pierwszej kolejności należy umożliwić powrót kadry zawodowej do macierzystych jednostek. Przeniesienia odbywały się na zasadzie „branek” i bez zgody przełożonych. Te decyzje administracyjne realizowały cele polityczne, a nie plany rozwoju Sił Zbrojnych.

Sprzęt wojskowy powinien wrócić do jednostek, które jeszcze do niedawna były zaszeregowane co najmniej do V kategorii gotowości. Należy przyjąć zasadę odtwarzania w pierwszej kolejności batalionowych modułów bojowych lub ich ekwiwalentu.

Za pilne uznać należy stworzenie warunków powrotu do służby tych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zostali zmuszeni do odejścia, a posiadają kompetencje i wolę służby. Nie stać nas na marnotrawienie potencjału ludzi wyszkolonych w kraju i za granicą, posiadających doświadczenie zdobyte na misjach i podczas służby w strukturach sojuszniczych.

Głównym zajęciem wojska musi ponownie stać się szkolenie, mające na celu przygotowanie do obrony Ojczyzny, a nie udział w pokazach i piknikach wojskowych, czy udział w prywatnych imprezach okolicznościowych.

Jednym z ważniejszych elementów nowoczesnej armii jest planowanie obronne. Czas na odważne decyzje w tym zakresie. Będę oczekiwał od Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawienia realnych potrzeb operacyjnych w kontekście środowiska bezpieczeństwa i możliwych zagrożeń  dla Polski. Będę oczekiwał wskazania priorytetów w zakresie modernizacji armii. Siły Zbrojne RP muszą być zdolne do wykrywania i neutralizowania zagrożeń poza granicami kraju w każdej przestrzeni – również w cyberśrodowisku.

Za pilne uznaję budowanie systemu obrony przeciwlotniczej i rakietowej do osłony infrastruktury krytycznej kraju, rozwijanie zdolności w obszarze cyberprzestrzeni, nie tylko defensywnych. Przyszłość pola walki to systemy bezzałogowe. W tym zakresie trudno mówić nawet o zaniedbaniach – Polska realnie takich systemów nie posiada. Ich rozwój będzie dla mnie, jako zwierzchnika Sił Zbrojnych, jednym z priorytetów.

Należy doprowadzić do kompatybilności całej armii ze środowiskiem sojuszniczym. Dziś dysponujemy odrębnymi procedurami narodowymi i sojuszniczymi. Można wyodrębnić w nich procedury „natowskie” i procedury „unijne”. Siły Zbrojne funkcjonują w systemach różnych prędkości. W praktyce oznacza to, że wysłanie kontyngentu na misję wiąże się z ponad rocznym przygotowaniem i tworzeniem wszystkiego od początku – od ustalania etatu, po wyposażenie i kompletowanie składu. To strata czasu i pieniędzy. Należy dążyć do przyjęcia najwyższych standardów i prowadzić odpowiednią komunikację z sojusznikami, informując o naszych realnych możliwościach.

Zauważmy, że obie struktury – Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki – tworzone są w większości przez te same kraje. Należy zatem poszukiwać rozwiązania polegającego na maksymalnej unifikacji procedur i standardów. Pozwoli to na budowanie zdolności i potencjału wzmacniającego bezpieczeństwo militarne zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to zadanie proste, ale uważam, że to właśnie Polska powinna takie zmiany inicjować. Polska ma wystarczający potencjał, aby znaleźć się wśród liderów zmian budujących zdolności militarne Europy, bez zaprzepaszczania dorobku NATO. Uważam, że leży to w naszym narodowym interesie.

UNIA I NATO GWARANTAMI NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA

Unia Europejska jest nie tylko gwarantem rozwoju gospodarczego Polski. W powiązaniu ze zreorganizowanym funkcjonalnie NATO, w którym rolę wiodącą pełnią USA, jest także gwarantem naszego bezpieczeństwa. Polska powinna zaangażować się we współpracę obronną w ramach Unii Europejskiej. Zmieniające się środowisko bezpieczeństwa oraz krytyczny stosunek administracji amerykańskiej do NATO wywołały dyskusje o budowie zdolności obronnych Europy. Jestem gorącym zwolennikiem ich rozwoju.

Jednym z mechanizmów umożliwiających bardziej aktywną politykę w tym obszarze jest zapisana w Traktacie Lizbońskim  Stała Współpraca Strukturalna (Permanent Structured Cooperation, PESCO). Jej celem jest pogłębianie praktycznej kooperacji sił zbrojnych państw członkowskich, w tym doprowadzenie do tworzenia wspólnych jednostek wojskowych działających w oparciu o wspólne platformy bojowe.

 W listopadzie 2016 roku  przedstawiony został Europejski Plan Działania na rzecz Obronności (European Defence Action Plan). W powyższym planie pojawiły się zapowiedzi utworzenia Europejskiego Funduszu Obronnego (European Defence Fund), wsparcia podmiotów gospodarczych zaangażowanych w produkcję technologii podwójnego zastosowania (cywilno-militarnych) oraz budowy wspólnotowego rynku obronnego. Europejski Fundusz Obronny ma odgrywać szczególnie istotną rolę w tworzeniu podwalin nowej polityki obronnej Unii Europejskiej. Celem zarządzanego przez Europejską Agencję Obrony funduszu jest promowanie niezależności krajów Unii Europejskiej w zakresie obronności. W latach 2021‒2027 kwota ta ma wynosić do 5,5 mld euro rocznie. O te środki ubiegać się mogą konsorcja złożone z co najmniej z trzech podmiotów pochodzących z co najmniej dwóch państw Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że finansowane będą wyłącznie projekty rokujące nadzieję na ich wdrożenie w siłach zbrojnych oraz takie, które będą dawać korzyści większej liczbie państw członkowskich. Celem działań w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego jest również standaryzacja procedur związanych z procesem pozyskiwania sprzętu wojskowego przez państwa członkowskie. Wskazane zostały główne obszary zainteresowania: przestrzeń kosmiczna, cyberbezpieczeństwo i sfera morska. W zakresie badań kosmicznych planowane są badania z obszaru technologii satelitarnych, co wydaje się być zbieżne z naszymi ambicjami posiadania własnych satelitów komunikacyjnych. Wspólne działania w tym zakresie z wiodącymi firmami europejskimi to w naturalny sposób najtańsza i najszybsza droga do sukcesu w tym obszarze.

Plany modernizacji Sił Zbrojnych, budowania zdolności defensywnych i ofensywnych w obszarze cyberbezpieczeństwa mogłyby być wsparte środkami i wiedzą europejską. W obszarze morskim należałoby wykorzystać efekt synergii sfery cywilnej i militarnej w zakresie systemów dozoru i ochrony infrastruktury krytycznej. Należy jednak przyznać, że pozostawanie przez Polskę na politycznych peryferiach Unii Europejskiej oddala możliwości włączenia się do projektów, które mogą poprawić nasze bezpieczeństwo. Dlatego kluczowe będzie czynne włączenie się do projektów realizowanych przez Unię Europejską.

NOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Ważną rolę w kreowaniu bezpieczeństwa dostrzegam w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, którą powołam w ciągu pierwszych siedmiu dni sprawowania urzędu. W obecnej kadencji prezydent Duda unikał zwoływania tego niezwykle ważnego z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i dialogu politycznego organu. Przypomniał sobie o nim dopiero w dobie koronawirusa.

W skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego powołam, obok zasiadających w niej najwyższych przedstawicieli władzy państwowej i liderów ugrupowań opozycyjnych,  także byłych prezydentów RP i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Radę zwoływać będę cyklicznie, co najmniej raz na kwartał, aby dyskutować o problemach bezpieczeństwa. Omawiać będziemy nie tylko zaistniałe zagrożenia, ale także zagrożenia potencjalne i problematykę długofalową. Musimy przygotować  kraj do sprostania wyzwaniom gospodarczym, klimatycznym, demograficznym i innych. Podczas pierwszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego przyjmę od Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego informację o stanie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

NOWOCZESNY PRZEMYSŁ OBRONNY

Polski przemysł obronny musi być traktowany jako integralna część systemu bezpieczeństwa państwa – wpierająca i zabezpieczająca Siły Zbrojne. Konieczna jest sprawna koordynacja planów rozwoju tworzonych w MON z możliwościami produkcyjnymi zakładów zbrojeniowych i intelektualnym potencjałem naukowo-badawczym. Należy rozwijać przemysł obronny nie tylko w tych obszarach, w których mamy doświadczenie i zdolności produkcyjne, ale trzeba inwestować w nowoczesną technologię, koncentrując się na generowaniu innowacyjnych rozwiązań i wspierając tym samym rozwój krajowej myśli technicznej. Polityka w zakresie rozwijania zdolności produkcyjnych musi być spójna i ponadpartyjna, zaplanowana w horyzoncie pokolenia, nie kadencji.

W procesie tym uwzględnione muszą zostać istniejące i nowe zagrożenia, a także światowe trendy rozwojowe. Należy inwestować w technologie, które zapewnią zbyt nie tylko w kraju, ale staną się konkurencyjne na rynkach zewnętrznych. Aby przemysł obronny mógł pełnić strategiczną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa powinien być zdolny do wytworzenia kompletnych systemów uzbrojenia, zdolnych zapewnić przewagę na polu walki. Takie systemy charakteryzuje wysoki stopień złożoności, wysoki poziom technologiczny, specjalizacja i odpowiedni koszt wytworzenia. Dlatego nawet największe potęgi gospodarcze i militarne budują międzynarodowe konsorcja, pozwalające na wytworzenie i zbycie systemów uzbrojenia. Powinniśmy odnaleźć swoje miejsce we wspólnych projektach badawczo-rozwojowych i produkcyjnych prowadzonych przez Unię Europejską i NATO, korzystając ze struktur Europejskiej Agencji Obrony i OCCAR. Obecnie Polska nie bierze udziału w tych przedsięwzięciach.

Armia dobrze wyposażona

Polski przemysł obronny musi być traktowany jako integralna część systemu bezpieczeństwa państwa – wpierająca i zabezpieczająca Siły Zbrojne. Konieczna jest sprawna koordynacja planów rozwoju tworzonych w MON z możliwościami produkcyjnymi zakładów zbrojeniowych i intelektualnym potencjałem naukowo-badawczym. Należy rozwijać przemysł obronny nie tylko w tych obszarach, w których mamy doświadczenie i zdolności produkcyjne, ale trzeba inwestować w nowoczesną technologię, koncentrując się na generowaniu innowacyjnych rozwiązań i wspierając tym samym rozwój krajowej myśli technicznej. Polityka w zakresie rozwijania zdolności produkcyjnych musi być spójna i ponadpartyjna, zaplanowana w horyzoncie pokolenia, nie kadencji.

W procesie tym uwzględnione muszą zostać istniejące i nowe zagrożenia, a także światowe trendy rozwojowe. Należy inwestować w technologie, które zapewnią zbyt nie tylko w kraju, ale staną się konkurencyjne na rynkach zewnętrznych. Aby przemysł obronny mógł pełnić strategiczną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa powinien być zdolny do wytworzenia kompletnych systemów uzbrojenia, zdolnych zapewnić przewagę na polu walki. Takie systemy charakteryzuje wysoki stopień złożoności, wysoki poziom technologiczny, specjalizacja i odpowiedni koszt wytworzenia. Dlatego nawet największe potęgi gospodarcze i militarne budują międzynarodowe konsorcja, pozwalające na wytworzenie i zbycie systemów uzbrojenia. Powinniśmy odnaleźć swoje miejsce we wspólnych projektach badawczo-rozwojowych i produkcyjnych prowadzonych przez Unię Europejską i NATO, korzystając ze struktur Europejskiej Agencji Obrony i OCCAR. Obecnie Polska nie bierze udziału w tych przedsięwzięciach.

NOWe Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Moje działania wspierać będzie zreorganizowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które stanie się ośrodkiem analitycznym i projektowym w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, a nie tylko biurem rozpatrującym wnioski awansowe generałów.

BBN będzie prowadziło analizy, organizowało sympozja i warsztaty, których tematyka będzie odpowiadała występującym i prognozowanym zagrożeniom. Biuro będzie przygotowywało posiedzenia RBN i stanie się immanentną częścią Stanowiska Kierowania prezydenta RP w ramach Centralnego Stanowiska Kierowania Obroną Państwa.

W górę

W związku z zakończeniem kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta RP osoby zainteresowane dalszą działalnością publiczną Szymona Hołowni zapraszamy na stronę: Polska2050.pl

Łukasz Krasoń

Mówca motywacyjny, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób z niepełnosprawnością aktywnie działających w Polsce. Członek honorowy Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Był pomysłodawcą Ogólnopolskiego Konwoju Rowerowego „Wstań i Jedź”, który w 2013 roku przemierzył Polskę. Działacz społeczny, autor oraz pierwszy w kraju trener rozwoju osobistego z niepełnosprawnością. Prowadzi autorskie szkolenia w kraju i zagranicą (USA, Wielkiej Brytanii, Holandii). Przemawiał na największych w Polsce wydarzeniach wydarzeniach inspirując tysiące ludzi do działania. 

Łukasz Krasoń

Jacek Cichocki

Wcześniej minister w rządach premiera Donalda Tuska i Ewy Kopacz, pełnił funkcje: ministra spraw wewnętrznych (2011-2013), koordynatora służb specjalnych (2008-2011), Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2013-2015). Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w latach 2003-2007, wcześniej kierownik zespołów analitycznych i ekspert w tej instytucji ds. problemów bezpieczeństwa i energetyki (1992-1998).

Jacek Cichocki

Michał Kobosko

W latach 2013-19 Senior Advisor i Country Representative w amerykańskim think tanku Atlantic Council. Wcześniej, przez ponad dwadzieścia lat aktywny działacz na polskim rynku medialnym. Współtworzył dziennik i portal Pulsu Biznesu. Był redaktorem naczelnym miesięcznika Forbes, tygodników Newsweek Polska i Wprost oraz Dziennika Gazety Prawnej.

Michał Kobosko

Olga Adamkiewicz

Specjalistka od zarządzania i marketingu. Do niedawna jedna z kluczowych osób rozwijających Brand New Galaxy, niezależną międzynarodową platformę, integrującą spółki z obszarów marketingu i technologii. Przed BNG, Adamkiewicz pełniła funkcję dyrektora marketingu w Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje. Wcześniej przez 9 lat związana była z Procter & Gamble gdzie odpowiadała za rozwój poszczególnych marek oraz planowanie kampanii medialnych w Polsce i Europie Centralnej. Przez wiele lat współpracowała wolontariacko z fundacją „Odyseja Umysłu”, była też Członkiem Rady Nadzorczej Fundacji WWF Polska.

Olga Adamkiewicz

Barbara Krysztofczyk

Ekspert ds. wizerunku i trener medialny. Do niedawna prezes agencji PR Synertime. Tworzy kompleksowe strategie PR – koordynowała projekty dla ponad stu polskich i międzynarodowych podmiotów, m.in. osób oraz instytucji publicznych, miast, ambasad, fundacji i korporacji. Jako doradca i szkoleniowiec wielokrotnie wspierała zwycięskie kampanie do wyborów samorządowych i ogólnokrajowych. Współautorka „Leksykonu public relations”. Wykłada w London School of Public Relations. Jest jurorką Złotych Spinaczy, najważniejszego konkursu dla profesjonalistów PR w Polsce.

Barbara Kysztofczyk

Agnieszka Buczyńska

Ekspertka w dziedzinie aktywności społecznej, socjolog, politolog. Do niedawna prezeska Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku (2014-20). Specjalizuje się w polityce społecznej oraz zarządzaniu procesami i projektami. Na przestrzeni lat wdrażała szereg programów społecznych w tym m.in. pierwszą w Polsce mobilną aplikację do pośrednictwa wolontariatu czy Strefę Społeczną podczas Święta Wolności i Solidarności. Zasiadała w Gdańskiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Gdańskiej Radzie ds. Seniorów.

Agnieszka Buczyńska

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Z wykształcenia socjolog, z praktyki politolog, specjalizuje się w sprawach polityki międzynarodowej. Przez lata związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. Pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2012-14) oraz ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej (2014-16). Po zakończeniu służby dyplomatycznej objęła stanowisko dyrektora programu Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie funkcję dyrektora think tanku forumIdei.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Stanisław Zakroczymski

Prawnik i historyk. Przygotowuje doktorat z prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Autor wywiadu-rzeki z profesorem Adamem Strzemboszem (Więź, 2017) oraz współautor raportu „Polska samorządów. Silna demokracja skuteczne państwo.” (Fundacja Batorego 2019). Był redaktorem naczelnym wydania internetowego „Magazynu Kontakt”. Autor publikacji naukowych, analitycznych i publicystycznych związanych w szczególności z tematyką prawną i ustrojową. Zaangażowany w liczne przedsięwzięcia związane z edukacją obywatelską i historyczną. Aktywnie brał udział w protestach w obronie praworządności.

Stanisław Zakroczymski

Krzysztof Bolesta

Pełnił funkcję doradcy ministra środowiska w zakresie europejskiego pakietu energetyczno-klimatycznego i negocjacji klimatycznych. Uczestnik negocjacji europejskiej polityki klimatycznej i negocjacji ONZ oraz urzędnik Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji oraz Dyrekcja Generalna ds. Energii). Autor wielu publikacji dotyczących m.in. rynków energii, polityki klimatycznej oraz elektromobilności. Absolwent programów US Marshall Memorial Fellow oraz International Visiting Program Fellow. Wiceprezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Krzysztof Bolesta

Mateusz Mielczarek

Mając niespełna 16 lat publikował artykuły w Gazecie Wyborczej. Był doradcą Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Jest zaangażowany w ochronę praw człowieka i dialog międzynarodowy. Od kilku lat współorganizuje pomoc dla uchodźców z Czeczenii i jest Ambasadorem Akcji Żonkile. W Unii Europejskiej zabiega o dostrzeżenie problemów i potrzeb młodych osób. Do kwietnia 2020 związany z Fundacją Zwolnieni z Teorii. Wyróżniony w konkursie Pramerica Spirit of Community. Student Uniwersytetu w Utrechcie.

Mateusz Mielczarek

Przemek Staroń

Psycholog, nauczyciel, trener, nagrodzony przez Komisję Europejską twórca międzypokoleniowego Zakonu Feniksa, tutor niemal 50 olimpijczyków z filozofii, fan efektu wow, twórca pracowni #utrzy, zwany też profesorem Snapem, wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, nagrodzony LGBT+ Diamond 2019 Polish Business Award, wybrany Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej za „wzorowe sprawowanie”. Nauczyciel Roku 2018, finalista w konkursie Global Teacher Prize 2020.

Fot.: Renata Dąbrowska

Przemek Staroń

Jan Szyszko

Analityk Unii Europejskiej i komentator polityki międzynarodowej. Autor i współautor licznych raportów podsumowujących dorobek Polski w UE, działania legislacyjne unijnych instytucji i analizujących polityczną narrację w internecie. Współpracował m.in. z Komisją Europejską, Fundacją Batorego, Instytutem In.Europa i Fundacją Schumana. Komentuje politykę zagraniczną dla Polityka.pl, publikował na łamach portalu EurActiv i Polityki Insight. Uczestnik II Akademii Liderów Komisji Europejskiej, absolwent Kolegium Europejskiego w Natolinie i dublińskiego Trinity College.   

Jan Szyszko

Andrzej Mierzwa

Finansista specjalizujący się w pozyskiwaniu międzynarodowych inwestorów kapitałowych i strategicznych dla polskich przedsiębiorców. W latach osiemdziesiątych pracował w firmie doradztwa strategicznego Booz Allen and Hamilton w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku. Pracował przy projektach restrukturyzacji i prywatyzacji dużych przedsiębiorstw i instytucji państwowych we Francji, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii, oraz doradzał zarządom dużych firm europejskich przy ich restrukturyzacji w przemyśle spożywczym, telekomunikacyjnym, mediów i komputerowym. Wykładowca w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Andrzej Mierzwa

Andrzej Sadkowski

Od dwudziestu lat przedsiębiorca. Wcześniej ekspert Banku Światowego i doradca Prezesa ZUS. Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Sampo S.A., Prezes Zarządu Lottomerkury, współzałożyciel Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych i pełnomocnik czterech Ministrów Skarbu. Zasiadał w radach nadzorczych m.in.: NFI Kazimierza Wielkiego, Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Norwich Union, Nafta Polska SA, Gerlach SA. W Polsce mieszka od 30 lat, absolwent Tufts University, Uniwersytetu Warszawskiego i studiów MBA na Uniwersytecie w Illinois.

Andrzej Sadkowski

Mirosław Różański

Generał broni rezerwy Wojska Polskiego, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódca Brygadowej Grupy Bojowej w Iraku, dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON. W 2016 r. przeprowadził część praktyczną  ćwiczenia  Anakonda16, w którym brało udział ponad 30 tys. żołnierzy z 25 krajów. Doktor nauk o obronności. Od 2017 r. w rezerwie, aktualnie prezes i fundator fundacji bezpieczeństwa i rozwoju Strarpoints.

Mirosław Różański

Adriana Porowska

Z zawodu pracownik socjalny, aktualnie pełni funkcję Prezesa Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Od piętnastu lat pracuje z osobami wykluczonymi również jako streetworker, prowadzi schronisko dla osiemdziesięciu osób w kryzysie bezdomności oraz mieszkania treningowe dla pięćdziesięciu osób. Jest współprzewodniczącą Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności  przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz członkiem rady społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adriana Porowska

Maciej h. Grabowski

Dr ekonomii i inżynier nawigator. Przez wiele lat związany z administracją państwową. Jako wiceminister finansów, gdy ministrem był Jacek Rostowski oraz w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, jako minister środowiska. Autor licznych publikacji i konsultant m.in. dla Międzynarodowej Korporacji Finansowej, Banku Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, UNDP, Komisji Europejskiej. Główne obszary jego zainteresowań obejmują zagadnienia dotyczące finansów, finansów publicznych, środowiska i rozwoju oraz powiązań między tymi sferami. 

Maciej Grabowski

Wadim Tyszkiewicz

Wiceprzewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Od 2002 r. aktywnie zaangażowany w działalność samorządową. Czterokrotnie wybrany na prezydenta miasta Nowej Soli. Startując po raz trzeci uzyskał rekordowe poparcie 86,40% głosów w pierwszej turze głosowania. Pełnił funkcję przewodniczącego Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych oraz członka Zarządu Związku Miast Polskich. 

Wadim Tyszkiewicz

Kontakt

Biuro Komitetu Wyborczego
Kandydata na Prezydenta RP Szymona Hołowni

ul. Dobra 5/5

00-384 Warszawa

e-mail: [email protected]

tel:  22 121 71 08

Ww. adres jest przeznaczony tylko do korespondencji.

Dla mediów:

Zapraszamy na stronę naszego Biura Prasowego: media.holownia2020.pl

Iwona Zaczek
e-mail: [email protected]
tel.: 514 048 867

Barbara Borzymowska
pełnomocnik ds. praw zwierząt
e-mail: [email protected]

Biura regionalne

Biuro Ekipy Szymona, woj. dolnośląskie
Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 17
tel: 500 674 213 (pn-pt 10.00-18.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. kujawsko-pomorskie 1
Bydgoszcz, ul. 3 maja 22/1
tel: 514 100 695 (pn-ndz 8.00-20.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. kujawsko-pomorskie 2
Toruń,  ul. Długa 8B
tel: 500 686 730 (pn-pt 12.00-19.00, sb 10.00-15.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. lubelskie
Lublin, ul. Gabriela Narutowicza 34
Tel: 500 686 065 (pn-pt 11.00-17.00, sb 11.00-14.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. lubuskie
Zielona Góra, ul. Westerplatte 46
tel: 500 686 679 (pn-pt 13.00-17.00, sb 9.00-13.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. łódzkie
Łódź, ul. Tadeusza Kościuszki 1
tel: 500 686 163 (pn-pt 10.00-17.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. małopolskie
Kraków, ul.  Mikołajska 13/ 3.2
tel: 500 674 400 (pn-pt 8.00-18.00, sb 10.00-15.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. mazowieckie
tel: 500 686 245 (pn-pt 12.00-19.00, sb 13.00-16.00), e-mail: [email protected], [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. opolskie
Opole, ul. 1 maja 59
tel: 500 674 251 (pn-pt 12.00-18.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. podkarpackie
Rzeszów,galeria handlowa Millenium Hall, Aleja Majora Wacława Kopisto 1
Tel: 500 685 848 (pn-pt 16.00-20.00, sb 11.00-15.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. podlaskie,
Białystok, ul. T. Kościuszki 13
tel: 500 686 744 (pn-pt 10.00-17.00, sb 10.00-14.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. pomorskie,
Gdynia, ul. Starowiejska 28
tel: 500 686 926 (pn-pt 11.00-18.00, sb 9.00-14.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. śląskie
Katowice, ul. Porcelanowa 23
tel: 500 674 378 (pn-pt 16.00-19.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. świętokrzyskie
Kielce, ul. Zagórska 10,
tel: 500 685 736, e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. warmińsko-mazurskie
W trakcie zmiany adresu. Prosimy o kontakt telefoniczny.
tel: 500 686 748 (pn-pt 10.00-19.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. wielkopolskie
Poznań, ul. Żydowska 35a
tel: 500 686 678 (pn-pt 10.00-18.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. zachodniopomorskie
Szczecin, ul. Monte Cassino 10
tel: 500 686 763 (pn-pt 13.00-17.00), e-mail: [email protected]