Nasz Europejski Dom

Unia Europejska to nasz najważniejszy sojusz, dzięki któremu jesteśmy częścią drugiej gospodarki świata. Kryzys koronawirusa, katastrofa klimatyczna i rewolucja cyfrowa powodują, że Unia stoi u progu wielkich zmian. To szansa dla Polski, by na trwale dołączyć do grona decydentów wspólnoty – państw, które kształtują Unię, a nie tylko akceptują rozwiązania wymyślone przez innych. By tak się stało Polska musi stać się wiarygodnym i przewidywalnym partnerem dla swoich sojuszników. Potrzebujemy spójnej i ambitnej wizji Europy.

Jako Prezydent będę wychodził z inicjatywami rozwiązań w polityce unijnej, tak by wzmocnić polską siłę negocjacyjną w UE. Dokonam tego też dzięki aktywnej polityce wobec kluczowych unijnych partnerów. Priorytetowo traktuję odbudowę relacji z Niemcami i Francją w ramach Trójkąta Weimarskiego. Siłę Polski w Europie mierzy siła jej sojuszy.

I. Europejski Zielony Ład

Powstrzymanie katastrofy klimatycznej to najważniejsze wyzwanie najbliższych dekad. Możemy stawić mu czoła tylko dzięki osiągnięciu neutralności klimatycznej – Europejskiego Zielonego Ładu – do 2050 r. Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej nie zobowiązała się do realizacji tego celu. Ubolewam nad tym, zwłaszcza, że to sprzeciw tyle daremny, co szkodliwy. Unijne prawo klimatyczne realizujące redukcję emisji dotyczyć będzie wszystkich państw, a kraje Unii będą je zatwierdzać większością głosów. Opór rządu nie zmniejszy szkodliwych emisji i nie powstrzyma susz, za to odbierze Polkom i Polakom nawet 35 mld złotych unijnych środków przeznaczonych na sprawiedliwą transformację.

Dla dobra obywateli i przyszłych pokoleń Polska powinna bezzwłocznie podjąć zobowiązanie osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Szybkie zapisanie się do Europejskiego Zielonego Ładu pozwoli Polsce być poważnie traktowaną w pracach nad projektem prawa klimatycznego. Zagwarantuje też skorzystanie z pełnej puli środków w ramach funduszu sprawiedliwej transformacji.

Środki te musimy wydawać sprawnie i szybko, dlatego przedstawię prezydencki projekt ustawy przekierowujący unijne fundusze przeznaczone na osiągnięcie neutralności klimatycznej do samorządów.

Jako prezydent będę wspierał inicjatywy ustawodawcze realizujące cel neutralności klimatycznej, w tym promujące rozwój odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczną i czysty transport. Zastosuję Zielone Weto wobec ustaw oddalających nas od Zielonego Ładu. W końcu, jako Reprezentant Państwa w zwłaszcza w relacjach z przywódcami państw Unii Europejskiej czy sesji ONZ będę adwokatem zaangażowania Polski w nowy europejski i międzynarodowy ład oparty na bezemisyjnej gospodarce. (zob. więcej – Klimat dla Wzrostu)

II.Unia solidarna

Unia solidarna to Unia dbająca o bezrobotnych i najbiedniejszych obywateli Europy. To Unia broniąca europejskich wartości i stająca w obronie słabszych. Jako prezydent zobowiązuje się wesprzeć wszelkie działania wzmacniające unijną solidarność. 

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym to najlepszy przykład tego, jak Unia pomaga najbiedniejszym mieszkańcom wspólnoty. Polska jest jednym z największych beneficjentów funduszu. Jego wysokość w najbliższych latach powinna zostać podwojona z 3,8 do 8 mld euro, tak by wesprzeć spodziewaną większą liczbę potrzebujących w czasach kryzysu gospodarczego

Unia solidarna to też Unia broniąca praworządności w krajach członkowskich. Przy czym ważne jest aby zasady te były jednakowe dla wszystkich państw. Uważam, że w nowym unijnym budżecie należy uzależnić wypłacanie unijnych funduszy od przestrzegania praworządności. O nałożenie stosownych kar powinna wnioskować Komisja Europejska. Państwa członkowskie powinny mieć prawo odrzucić taki wniosek, ale tylko kwalifikowaną większością głosów.

III. Unia cyfrowa

Dwadzieścia największych korporacji cyfrowych na świecie to przedsiębiorstwa z Chin, Japonii i USA. Dziesięć najlepszych superkomputerów świata znajduje się poza Unią, ale kraje członkowskie wykorzystują niemal 30% światowych zasobów infrastruktury wysokoobliczeniowej. Europa została w tyle, a dogonienie cyfrowych hegemonów to, obok transformacji środowiskowej, największe wyzwanie UE najbliższej dekady. Jest to możliwe, jeśli stworzymy firmom odpowiednie warunki rozwoju czyli stworzymy jednolity rynek cyfrowy. Żadne państwo – Niemcy, Szwecja, czy Polska – nie jest w stanie samodzielnie rywalizować na tym polu z Chinami, USA, czy Japonią.

Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego musi iść w zgodzie z najważniejszymi europejskimi wartościami. Nowa unijna swoboda przepływu danych musi szanować prywatność i prawo obywateli UE do zapomnienia w sieci. Spełnienie tej ambicji wymaga nakładów finansowych w wysokości 125 mld euro, przede wszystkim z program Horyzont Europa dla firm, ale też z unijnych programów inwestycyjnych dla uczelni, urzędników i instytucji państw członkowskich.

IV. Współpraca obronna

Stała współpraca strukturalna (PESCO) to uruchomiony w roku 2017 mechanizm będący częścią unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Inicjatywa jest uzupełnieniem dla NATO, bierze w niej udział 25 krajów członkowskich UE, w tym Polska. Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych będę postulował większe zaangażowanie Polski w PESCO. Współpraca obronna w ramach UE nie powinna być traktowana jako zagrożenie, ale jako uzupełnienie do współpracy w ramach Sojuszu Transatlantyckiego.

Obecność Polski w unijnych inicjatywach związanych z polityka bezpieczeństwa to inwestycja w rozwój współpracy obronnej w Europie. Alternatywą dla niej jest realizacja inicjatyw bilateralnych państw europejskich (np. francusko-brytyjskiej, francusko-niemieckiej), w których nie będzie miejsca dla Polski.

PESCO potrzebuje finansowania z unijnego budżetu na poziomie przynajmniej 13 mld euro. Priorytetem Polski powinno być zaangażowanie we wszystkie projekty szkoleniowe i badawcze w ramach mechanizmu. Rozwinie to znajomość nowoczesnych technologii wojskowych, zmniejszy też uzależnienie polskiego przemysłu obronnego od technologii z państw trzecich.

V. Europa to kontynent

Polityka wobec wschodnich sąsiadów Wspólnoty nie jest dzisiaj priorytetem większości państw członkowskich. Tym większa odpowiedzialność w tej sferze spoczywa na Polsce jako największym kraju unijnym graniczącym z trzema wschodnimi sąsiadami UE. Będę orędownikiem wyrazistego zaangażowania Polski we współtworzenie polityki wschodniej Unii. Polska powinna wrócić do aktywnego współtworzenia polityki Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza zaś uzupełnieniu tej polityki o komponent bezpieczeństwa, czyli współpracę w takich sferach jak cyberbezpieczeństwo czy walka z dezinformacją. Polska powinna tez aktywnie kształtować unijną politykę wobec Rosji stawiając tutaj na proaktywny dialog z Niemcami oraz Francją.

VI. Ambitny unijny budżet

Europejski Zielony Ład, budowa Unii solidarnej, rozwój cyfrowy i współpraca obronna to priorytety Polski w Unii Europejskiej. Polską racją stanu jest, by uzyskały one jak największe finansowanie w ramach unijnego budżetu, poczynając od najbliższej perspektywy na lata 2021-2027. Popieram propozycję Komisji Europejskiej apelującą o zwiększenie wkładu państw członkowskich do unijnego budżetu z 1% do blisko 1,1% PNB. Tylko przekazanie Unii większych pieniędzy pozwoli na solidarne rozdysponowanie ich na walkę z kryzysem gospodarczym i wyzwaniami pokoleniowymi, przy zachowaniu wydatków na Politykę Spójności i Wspólną Politykę Rolną.

Pełna realizacja unijnych ambicji wymaga wprowadzenia nowych, zielonych i cyfrowych źródeł dochodu, które zasilą unijny budżet. Popieram pomysł podatku od nieprzetworzonych opakowań plastikowych. Za słuszne uważam wprowadzenie cła dla pozaunijnych firm, które chcą zarabiać w Unii, ale w swojej pozaunijnej działalności nie przestrzegają unijnych norm emisji dwutlenku węgla. W końcu, popieram wprowadzenie podatku cyfrowego pobieranego od największych pozaunijnych korporacji. Dochody z tych źródeł – pobierane przez państwa członkowskie – powinny w całości zasilać unijny budżet. Jako Prezydent będę namawiał rząd do rzetelnego i szybkiego przygotowania krajowych regulacji pozwalających na zagwarantowanie tych nowych źródeł dochodu.

Polityka Spójności i Wspólna Polityka Rolna to filary UE. Dlatego wydatki na te dwa cele muszą stanowić do 70% wartości unijnego budżetu.

Sposób przyznawania funduszy musi jednak odzwierciedlać dzisiejsze wyzwania. Przy rozdzielaniu środków z Polityki Spójności UE musimy – poza wysokością PKB regionu – uwzględnić takie czynniki jak stopa bezrobocia, odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie i będących wykluczonych cyfrowo. Warunkiem otrzymania dofinansowania z polityki spójności powinna być zgodność inwestycji z celami Europejskiego Zielonego Ładu lub programu Cyfrowa Europa.

Rząd musi energiczniej występować o zrównanie nominalnych dopłat do produkcji rolnej między Zachodnią a Wschodnią Europą, a dopłaty bezpośrednie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej muszą być ściśle powiązane z wyzwaniami stojącymi przed rolnikami. Zrównanie dopłat wymaga długotrwałych negocjacji z naszymi unijnymi partnerami, w których będe wspierał rząd. Środki ze Wspólnej Polityki Rolnej w większym stopniu muszą wesprzeć małe gospodarstwa, młodych rolników rozpoczynających działalność, muszą być ściśle powiązane z celami Europejskiego Zielonego Ładu. Nominalne stawki dopłat wspomagających rolników w transformacji środowiskowej powinny być takie same w każdym kraju UE.

Unijny, pokryzysowy fundusz odbudowy powinien być nową, samodzielną częścią unijnego budżetu, tak by mogły z niego skorzystać wszystkie państwa członkowskie. Zaproponowany przez Komisję Europejską budżet 500 mld euro w grantach i 250 mld euro w pożyczkach jest dobry, ale obie formy pomocy powinny być w równym stopniu dostępne dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Taki podział środków pozwoli na szybkie odbudowanie gospodarki i pozwoli skorzystać z niego najbardziej zadłużonym państwom i firmom bez ryzyka kolejnego zadłużenia.

W górę

W związku z zakończeniem kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta RP osoby zainteresowane dalszą działalnością publiczną Szymona Hołowni zapraszamy na stronę: Polska2050.pl

Łukasz Krasoń

Mówca motywacyjny, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób z niepełnosprawnością aktywnie działających w Polsce. Członek honorowy Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Był pomysłodawcą Ogólnopolskiego Konwoju Rowerowego „Wstań i Jedź”, który w 2013 roku przemierzył Polskę. Działacz społeczny, autor oraz pierwszy w kraju trener rozwoju osobistego z niepełnosprawnością. Prowadzi autorskie szkolenia w kraju i zagranicą (USA, Wielkiej Brytanii, Holandii). Przemawiał na największych w Polsce wydarzeniach wydarzeniach inspirując tysiące ludzi do działania. 

Łukasz Krasoń

Jacek Cichocki

Wcześniej minister w rządach premiera Donalda Tuska i Ewy Kopacz, pełnił funkcje: ministra spraw wewnętrznych (2011-2013), koordynatora służb specjalnych (2008-2011), Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2013-2015). Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w latach 2003-2007, wcześniej kierownik zespołów analitycznych i ekspert w tej instytucji ds. problemów bezpieczeństwa i energetyki (1992-1998).

Jacek Cichocki

Michał Kobosko

W latach 2013-19 Senior Advisor i Country Representative w amerykańskim think tanku Atlantic Council. Wcześniej, przez ponad dwadzieścia lat aktywny działacz na polskim rynku medialnym. Współtworzył dziennik i portal Pulsu Biznesu. Był redaktorem naczelnym miesięcznika Forbes, tygodników Newsweek Polska i Wprost oraz Dziennika Gazety Prawnej.

Michał Kobosko

Olga Adamkiewicz

Specjalistka od zarządzania i marketingu. Do niedawna jedna z kluczowych osób rozwijających Brand New Galaxy, niezależną międzynarodową platformę, integrującą spółki z obszarów marketingu i technologii. Przed BNG, Adamkiewicz pełniła funkcję dyrektora marketingu w Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje. Wcześniej przez 9 lat związana była z Procter & Gamble gdzie odpowiadała za rozwój poszczególnych marek oraz planowanie kampanii medialnych w Polsce i Europie Centralnej. Przez wiele lat współpracowała wolontariacko z fundacją „Odyseja Umysłu”, była też Członkiem Rady Nadzorczej Fundacji WWF Polska.

Olga Adamkiewicz

Barbara Krysztofczyk

Ekspert ds. wizerunku i trener medialny. Do niedawna prezes agencji PR Synertime. Tworzy kompleksowe strategie PR – koordynowała projekty dla ponad stu polskich i międzynarodowych podmiotów, m.in. osób oraz instytucji publicznych, miast, ambasad, fundacji i korporacji. Jako doradca i szkoleniowiec wielokrotnie wspierała zwycięskie kampanie do wyborów samorządowych i ogólnokrajowych. Współautorka „Leksykonu public relations”. Wykłada w London School of Public Relations. Jest jurorką Złotych Spinaczy, najważniejszego konkursu dla profesjonalistów PR w Polsce.

Barbara Kysztofczyk

Agnieszka Buczyńska

Ekspertka w dziedzinie aktywności społecznej, socjolog, politolog. Do niedawna prezeska Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku (2014-20). Specjalizuje się w polityce społecznej oraz zarządzaniu procesami i projektami. Na przestrzeni lat wdrażała szereg programów społecznych w tym m.in. pierwszą w Polsce mobilną aplikację do pośrednictwa wolontariatu czy Strefę Społeczną podczas Święta Wolności i Solidarności. Zasiadała w Gdańskiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Gdańskiej Radzie ds. Seniorów.

Agnieszka Buczyńska

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Z wykształcenia socjolog, z praktyki politolog, specjalizuje się w sprawach polityki międzynarodowej. Przez lata związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. Pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2012-14) oraz ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej (2014-16). Po zakończeniu służby dyplomatycznej objęła stanowisko dyrektora programu Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie funkcję dyrektora think tanku forumIdei.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Stanisław Zakroczymski

Prawnik i historyk. Przygotowuje doktorat z prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Autor wywiadu-rzeki z profesorem Adamem Strzemboszem (Więź, 2017) oraz współautor raportu „Polska samorządów. Silna demokracja skuteczne państwo.” (Fundacja Batorego 2019). Był redaktorem naczelnym wydania internetowego „Magazynu Kontakt”. Autor publikacji naukowych, analitycznych i publicystycznych związanych w szczególności z tematyką prawną i ustrojową. Zaangażowany w liczne przedsięwzięcia związane z edukacją obywatelską i historyczną. Aktywnie brał udział w protestach w obronie praworządności.

Stanisław Zakroczymski

Krzysztof Bolesta

Pełnił funkcję doradcy ministra środowiska w zakresie europejskiego pakietu energetyczno-klimatycznego i negocjacji klimatycznych. Uczestnik negocjacji europejskiej polityki klimatycznej i negocjacji ONZ oraz urzędnik Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji oraz Dyrekcja Generalna ds. Energii). Autor wielu publikacji dotyczących m.in. rynków energii, polityki klimatycznej oraz elektromobilności. Absolwent programów US Marshall Memorial Fellow oraz International Visiting Program Fellow. Wiceprezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Krzysztof Bolesta

Mateusz Mielczarek

Mając niespełna 16 lat publikował artykuły w Gazecie Wyborczej. Był doradcą Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Jest zaangażowany w ochronę praw człowieka i dialog międzynarodowy. Od kilku lat współorganizuje pomoc dla uchodźców z Czeczenii i jest Ambasadorem Akcji Żonkile. W Unii Europejskiej zabiega o dostrzeżenie problemów i potrzeb młodych osób. Do kwietnia 2020 związany z Fundacją Zwolnieni z Teorii. Wyróżniony w konkursie Pramerica Spirit of Community. Student Uniwersytetu w Utrechcie.

Mateusz Mielczarek

Przemek Staroń

Psycholog, nauczyciel, trener, nagrodzony przez Komisję Europejską twórca międzypokoleniowego Zakonu Feniksa, tutor niemal 50 olimpijczyków z filozofii, fan efektu wow, twórca pracowni #utrzy, zwany też profesorem Snapem, wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, nagrodzony LGBT+ Diamond 2019 Polish Business Award, wybrany Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej za „wzorowe sprawowanie”. Nauczyciel Roku 2018, finalista w konkursie Global Teacher Prize 2020.

Fot.: Renata Dąbrowska

Przemek Staroń

Jan Szyszko

Analityk Unii Europejskiej i komentator polityki międzynarodowej. Autor i współautor licznych raportów podsumowujących dorobek Polski w UE, działania legislacyjne unijnych instytucji i analizujących polityczną narrację w internecie. Współpracował m.in. z Komisją Europejską, Fundacją Batorego, Instytutem In.Europa i Fundacją Schumana. Komentuje politykę zagraniczną dla Polityka.pl, publikował na łamach portalu EurActiv i Polityki Insight. Uczestnik II Akademii Liderów Komisji Europejskiej, absolwent Kolegium Europejskiego w Natolinie i dublińskiego Trinity College.   

Jan Szyszko

Andrzej Mierzwa

Finansista specjalizujący się w pozyskiwaniu międzynarodowych inwestorów kapitałowych i strategicznych dla polskich przedsiębiorców. W latach osiemdziesiątych pracował w firmie doradztwa strategicznego Booz Allen and Hamilton w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku. Pracował przy projektach restrukturyzacji i prywatyzacji dużych przedsiębiorstw i instytucji państwowych we Francji, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii, oraz doradzał zarządom dużych firm europejskich przy ich restrukturyzacji w przemyśle spożywczym, telekomunikacyjnym, mediów i komputerowym. Wykładowca w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Andrzej Mierzwa

Andrzej Sadkowski

Od dwudziestu lat przedsiębiorca. Wcześniej ekspert Banku Światowego i doradca Prezesa ZUS. Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Sampo S.A., Prezes Zarządu Lottomerkury, współzałożyciel Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych i pełnomocnik czterech Ministrów Skarbu. Zasiadał w radach nadzorczych m.in.: NFI Kazimierza Wielkiego, Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Norwich Union, Nafta Polska SA, Gerlach SA. W Polsce mieszka od 30 lat, absolwent Tufts University, Uniwersytetu Warszawskiego i studiów MBA na Uniwersytecie w Illinois.

Andrzej Sadkowski

Mirosław Różański

Generał broni rezerwy Wojska Polskiego, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódca Brygadowej Grupy Bojowej w Iraku, dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON. W 2016 r. przeprowadził część praktyczną  ćwiczenia  Anakonda16, w którym brało udział ponad 30 tys. żołnierzy z 25 krajów. Doktor nauk o obronności. Od 2017 r. w rezerwie, aktualnie prezes i fundator fundacji bezpieczeństwa i rozwoju Strarpoints.

Mirosław Różański

Adriana Porowska

Z zawodu pracownik socjalny, aktualnie pełni funkcję Prezesa Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Od piętnastu lat pracuje z osobami wykluczonymi również jako streetworker, prowadzi schronisko dla osiemdziesięciu osób w kryzysie bezdomności oraz mieszkania treningowe dla pięćdziesięciu osób. Jest współprzewodniczącą Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności  przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz członkiem rady społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adriana Porowska

Maciej h. Grabowski

Dr ekonomii i inżynier nawigator. Przez wiele lat związany z administracją państwową. Jako wiceminister finansów, gdy ministrem był Jacek Rostowski oraz w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, jako minister środowiska. Autor licznych publikacji i konsultant m.in. dla Międzynarodowej Korporacji Finansowej, Banku Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, UNDP, Komisji Europejskiej. Główne obszary jego zainteresowań obejmują zagadnienia dotyczące finansów, finansów publicznych, środowiska i rozwoju oraz powiązań między tymi sferami. 

Maciej Grabowski

Wadim Tyszkiewicz

Wiceprzewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Od 2002 r. aktywnie zaangażowany w działalność samorządową. Czterokrotnie wybrany na prezydenta miasta Nowej Soli. Startując po raz trzeci uzyskał rekordowe poparcie 86,40% głosów w pierwszej turze głosowania. Pełnił funkcję przewodniczącego Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych oraz członka Zarządu Związku Miast Polskich. 

Wadim Tyszkiewicz

Kontakt

Biuro Komitetu Wyborczego
Kandydata na Prezydenta RP Szymona Hołowni

ul. Dobra 5/5

00-384 Warszawa

e-mail: [email protected]

tel:  22 121 71 08

Ww. adres jest przeznaczony tylko do korespondencji.

Dla mediów:

Zapraszamy na stronę naszego Biura Prasowego: media.holownia2020.pl

Iwona Zaczek
e-mail: [email protected]
tel.: 514 048 867

Barbara Borzymowska
pełnomocnik ds. praw zwierząt
e-mail: [email protected]

Biura regionalne

Biuro Ekipy Szymona, woj. dolnośląskie
Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 17
tel: 500 674 213 (pn-pt 10.00-18.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. kujawsko-pomorskie 1
Bydgoszcz, ul. 3 maja 22/1
tel: 514 100 695 (pn-ndz 8.00-20.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. kujawsko-pomorskie 2
Toruń,  ul. Długa 8B
tel: 500 686 730 (pn-pt 12.00-19.00, sb 10.00-15.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. lubelskie
Lublin, ul. Gabriela Narutowicza 34
Tel: 500 686 065 (pn-pt 11.00-17.00, sb 11.00-14.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. lubuskie
Zielona Góra, ul. Westerplatte 46
tel: 500 686 679 (pn-pt 13.00-17.00, sb 9.00-13.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. łódzkie
Łódź, ul. Tadeusza Kościuszki 1
tel: 500 686 163 (pn-pt 10.00-17.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. małopolskie
Kraków, ul.  Mikołajska 13/ 3.2
tel: 500 674 400 (pn-pt 8.00-18.00, sb 10.00-15.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. mazowieckie
tel: 500 686 245 (pn-pt 12.00-19.00, sb 13.00-16.00), e-mail: [email protected], [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. opolskie
Opole, ul. 1 maja 59
tel: 500 674 251 (pn-pt 12.00-18.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. podkarpackie
Rzeszów,galeria handlowa Millenium Hall, Aleja Majora Wacława Kopisto 1
Tel: 500 685 848 (pn-pt 16.00-20.00, sb 11.00-15.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. podlaskie,
Białystok, ul. T. Kościuszki 13
tel: 500 686 744 (pn-pt 10.00-17.00, sb 10.00-14.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. pomorskie,
Gdynia, ul. Starowiejska 28
tel: 500 686 926 (pn-pt 11.00-18.00, sb 9.00-14.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. śląskie
Katowice, ul. Porcelanowa 23
tel: 500 674 378 (pn-pt 16.00-19.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. świętokrzyskie
Kielce, ul. Zagórska 10,
tel: 500 685 736, e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. warmińsko-mazurskie
W trakcie zmiany adresu. Prosimy o kontakt telefoniczny.
tel: 500 686 748 (pn-pt 10.00-19.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. wielkopolskie
Poznań, ul. Żydowska 35a
tel: 500 686 678 (pn-pt 10.00-18.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. zachodniopomorskie
Szczecin, ul. Monte Cassino 10
tel: 500 686 763 (pn-pt 13.00-17.00), e-mail: [email protected]