KLIMAT NA WZROST

Program Szymona Hołowni dla klimatu i energetyki

Mamy globalny kryzys klimatyczny. To jedno z większych wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się nasze pokolenie. Coraz częściej doświadczamy bezśnieżnych zim, borykamy się ze skutkami fal upałów i susz dewastujących rolnictwo, czy nawalnych deszczy. Te dramatyczne zjawiska coraz silniej wpływają na nasze zdrowie, życie oraz gospodarkę.

Z postępującym kryzysem klimatycznym musimy się zmierzyć i musimy to zrobić w duchu międzypokoleniowej solidarności. Zgodnie z tym co mówią naukowcy, aby uniknąć pogłębiających się konsekwencji zmian klimatu musimy osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli stan, w którym nie emitujemy do atmosfery więcej gazów cieplarnianych niż pochłaniamy, najpóźniej do 2050 r. Jest to też cel wyznaczony przez globalne porozumienie klimatyczne z Paryża i Unię Europejską. Kolejne polskie rządy konsekwentnie starały się blokować działania UE nakierowane na walkę ze zmianami klimatu wbrew interesom przyszłych pokoleń. Czas to zmienić. Osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. jest nie tylko naszym obowiązkiem wobec naszych dzieci, ale też szansą na nowe otwarcie w gospodarce. Redukcja gazów cieplarnianych to szansa na budowę zielonej, innowacyjnej gospodarki jutra, uwolnionej od smogu i paliw kopalnych. Czas skończyć z fałszywym przekonaniem, że dbałość o klimat i środowisko przynosi straty gospodarcze – musimy postawić na zielony rozwój.

Rola Prezydenta w tym procesie może i powinna być kluczowa. Jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej w kraju i zagranicą chcę być inicjatorem i patronem wielkiej zielonej zmiany w Polsce, która wymaga dalekosiężnego i strategicznego planowania. Dlatego będę korzystał z mojej inicjatywy ustawodawczej w tym względzie współpracując z rządem, samorządowcami, ekspertami, biznesem i organizacjami pozarządowymi. Będę też pełnił rolę bezpiecznika przeciwko wszelkim działaniom, które mogłyby nas oddalać od osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku.

I. ZMIANY ZACZNĘ OD SIEBIE

Jako Prezydent będę dawał przykład. Tam gdzie to możliwe będę instalować małe odnawialne źródła energii np. fotowaltaikę w budynkach oraz wszystkich obiektach Kancelarii Prezydenta. Przeprowadzę również termomodernizację budynków pozostających w jej dyspozycji. Zadbam o to, aby w codziennej pracy Kancelarii przestrzegano wszelkich możliwych standardów środowiskowych. Będę też obejmował patronatem wszelkie inicjatywy podnoszące świadomość na temat problemu zanieczyszczenia powietrza i sposobów walki z nim.

II. SPRAWIEDLIWA ZIELONA TRANSFORMACJA

Droga do neutralności klimatycznej nie jest łatwa biorąc pod uwagę dzisiejszy dominujący udział paliw kopalnych, a zwłaszcza węgla w polskiej gospodarce. Dysponujemy jednak ogromnym potencjałem ludzkim, technologicznym oraz badawczym, którego uwolnienie pozwoli nam na wybicie się na nowy etap rozwoju Polski.

Jako prezydent będę rzecznikiem sprawiedliwej transformacji polskiej gospodarki, procesu który jest szczególnie trudny i wrażliwy w przypadku regionów górniczych. Głównym mottem mojego działania w tym względzie będzie dbanie o górników, nie o kopalnie. Transformacja musi być konsekwentna, ale sprawiedliwa. Rodziny górników mają takie same prawa do dobrego życia w swoich miejscowościach, jak moja córka wychowana pod Warszawą. To właśnie dlatego w ciągu pierwszego roku mojej prezydentury chcę wypracować, wspólnie z rządem i Parlamentem, ekspertami, oraz przede wszystkim zainteresowanymi stronami społecznymi kompleksowy plan sprawiedliwej transformacji, która będzie mogła być realizowana konsekwentnie. Niezależnie od tego, która partia akurat rządzi w Polsce.

Przyszłość energetyki to to rozproszone źródła odnawialne, ze znaczącą rolą prosumentów i spółdzielni energetycznych. Osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie oznaczać, że w systemie będzie coraz więcej OZE, które wraz z rozwojem technologii stabilizujących, w tym zielonego wodoru, pozwolą nam na odejście od węgla, a w dalszej kolejności stopniowo, także od innych paliw kopalnych.

Podstawą do tak radykalnej przebudowy energetyki powinno być zapewnienie odpowiedniej elastyczności systemu poprzez rozwój i modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz rozbudowę połączeń międzysystemowych. Program inwestycji w sieci powinien być dostosowany do możliwości produkcji 40 proc. energii z odnawialnych źródeł już w 2030 r.

Najważniejszymi graczami w energetyce są dziś spółki skarbu państwa, które osiągają wyniki daleko poniżej oczekiwań. Jeśli chcemy w pełni zrealizować ich potencjał, musimy położyć kres traktowaniu państwowych spółek jako wyborczych łupów, służących do realizacji partyjnych celów. Plan musi więc zawierać reformę zarządzania strategicznymi spółkami skarbu państwa. Bez odpowiednich reform w nadzorze właścicielskim polska energetyka nie będzie w stanie udźwignąć ciężaru zielonej transformacji.

Grupą zawodową, której transformacja dotyczy najbardziej są górnicy. Kolejne rządy karmiły ich iluzją, że europejska polityka klimatyczna jest zjawiskiem przejściowym i można ją w Polsce ignorować. To nieprawda. Górnikom należy się uczciwe postawienie sprawy, dialog i współudział w opracowywaniu alternatyw. Śląsk, gdzie kopalń jest najwięcej, jest regionem o olbrzymim potencjale przemysłowym i naukowym. Regionem dobrze skomunikowanym z innymi krajami Europy. Dobrze zaplanowana transformacja będzie dla regionów górniczych szansą na dalszy rozwój. Do tego potrzebne są m.in. jasne cele i wyznaczenie daty zakończenia wydobycia węgla kamiennego w Polsce, którą według mnie powinien być 2040 rok. Oprócz tego powinniśmy też stopniowe odchodzić od używania węgla w elektroenergetyce i ciepłownictwie. Zmiany w górnictwie ale też energetyce, ciepłownictwie i przemyśle powinny być przeprowadzane w duchu solidarności i dbałości o to, aby ludzie dziś pracujący przy paliwach kopalnych znaleźli swoje miejsce w nowej, zielonej gospodarce.  Największy wysiłek restrukturyzacyjny powinien zostać podjęty w najbliższych 5 latach, ze względu na obecną zapaść w sektorze i prawdopodobną dostępność dodatkowych środków na sprawiedliwą transformację z UE (nawet 8 mld euro). ostawienie na rozwój OZE w krótkim terminie będzie też stanowiło mocny filar odbudowy gospodarki po pandemii COVID19 zapewniając inwestycje oraz zatrudnienie.

We wdrażaniu tak wypracowanego planu będzie pomagał program „Pomagam w transformacji” przy Prezydencie RP, który będzie wspierał współpracę miedzy samorządami, Spółką Restrukturyzacji Kopalń oraz firmami chcącymi zainwestować na terenach górniczych i przemysłowych w odnawialne źródła energii.

Ogromnym wyzwaniem jest także redukcja emisji w ciepłownictwie. Polskie miasta mają najbardziej rozbudowane systemy ciepłownicze na świecie. Ich istnienie i dalsza ekspansja to potężne oręże w walce ze smogiem. Droga do neutralności klimatycznej w ciepłowniach wiedzie przez rozwój niskoemisyjnych źródeł opartych o gaz ziemny. Natomiast docelowo powinny one być zasilanie wodorem. Inwestycje w infrastrukturę gazową powinny brać ten fakt pod uwagę. Będę wspierał wszelkie inicjatywy legislacyjne i promował dobre praktyki w tym zakresie.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej to nie tylko dekarbonizacja energetyki. To również redukcje emisji w transporcie, przemyśle, rolnictwie i budownictwie oraz na poziomie gospodarstw domowych. W każdym z tych sektorów powinna być opracowana strategia redukcji emisji i dochodzenia do neutralności klimatycznej. W transformacji każdego z nich musimy promować polskie technologie i firmy.

III. DYPLOMACJA KLIMATYCZNA I NARODOWA RADA KLIMATYCZNA

Prezydent jest najwyższym reprezentantem Rzeczypospolitej Polskiej za jej granicami. Troska o przeciwdziałanie zmianom klimatu będzie jednym z priorytetów mojej polityki zagranicznej. Będę aktywnie angażował się w negocjacje klimatyczne toczone w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, która jest tradycyjnym polem działania Prezydenta. W moich wystąpieniach i spotkaniach na forum ONZ sprawy klimatu będą miały pierwszorzędne znaczenie.

Będę domagał się, aby rząd przestał odgrywać rolę hamulcowego w polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że zielona gospodarka to świetne narzędzie do odbudowania naszej pozycji w Europie. Na drodze do neutralności klimatycznej możemy budować sojusze i szukać innowacyjnych rozwiązań we współpracy z innymi krajami. Aktywna postawa na forum UE to również szansa na dodatkowe wsparcie finansowe, które jest nam niezbędne. Z nowego instrumentu odbudowy i odporności Polska może otrzymać nawet 37 mld euro, czyli ponad 160 miliardów złotych!

Deklaruję tez, że będę prowadził aktywną dyplomację ekonomiczną promując polskie firmy oferujące technologie i usługi z zakresu ochrony środowiska i klimatu.

Jako prezydent powołam Narodową Radę Klimatyczną, złożoną z naukowców, praktyków, polityków, samorządowców i przedstawicieli biznesu, która będzie mi doradzać przy planowaniu dekarbonizacji gospodarki oraz wspierać rząd i samorządy w wypracowywaniu strategii gospodarczych. Spotkania Rady będą też służyć ocenie działań rządu na drodze do neutralności klimatycznej. Będę też wprowadzał kwestie zmian klimatu pod obrady Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w odnowionej formule, a także Rady Gabinetowej, złożonej z prezydenta, premiera i ministrów.

IV. Innowacje technologiczne i społeczne

Technologie, które mamy dziś do dyspozycji mogą nie wystarczyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Dlatego tak ważne są inwestycje w programy badawcze nad projektami, w których Polska może wyrosnąć na europejskiego lidera. Te programy badawcze powinny obejmować: elektrolizę wodoru oraz zastosowanie go w ciepłownictwie i przemyśle, akumulatory i ich zastosowanie w transporcie i energetyce, zeroemisyjny i autonomiczny transport publiczny, zielone budownictwo oraz wiatr na morzu. Będę apelował do ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego o przyznanie pracom nad takimi badaniami priorytetu i podwyższonego finansowania. A także będę wspierał wszelkie formy współpracy świata nauki i biznesu w tym zakresie.

Będę też namawiał rząd i samorządy, aby w swoich programach walki z kryzysem mieszkaniowym uwzględniali priorytet dla budowy domów zeroemisyjnych. Przy pomocy funduszy europejskich możemy nie tylko skutecznie zmierzyć się z kryzysem mieszkaniowym w Polsce, ale też dać ogromny impuls rozwojowy dla polskich firm budujących energetycznie oszczędne budynki.

Jednym z wielkich osiągnięć rozwoju odnawialnych źródeł energii w Niemczech jest uwspólnotowienie zysków z rozwoju energetyki odnawialnej. Złożę inicjatywę ustawodawczą umożliwiającą tworzenie zielonych spółdzielni energetycznych, które pozwoliłyby współfinansować mieszkańcom grupowe inwestycje np. w fotowoltaikę lub wiatraki, czy też kompleksowe klastry energetyczne. Spółdzielnie mogłyby finansować swoje inwestycje m.in. przez emisję zielonych obligacji.

W Polsce jest dziś ponad 500 banków spółdzielczych, które mogą być sprawnym i odpowiedzialnym wehikułem finansującym zieloną transformację i korzystającym z szerokiego strumienia finansów płynącego z Unii Europejskiej na ten cel. Są one częścią lokalnych wspólnot, najbliżej naszych potrzeb, gospodarstw domowych i rolnych, małych firm, czy samorządów. To one mogą najlepiej sprawdzić się w finansowaniu małych źródeł OZE, wymiany kopciuchów w małych miastach i wsiach, termomodernizacji i stopniowym wprowadzaniu zielonych hipotek. Wiedzą one lepiej niż duże banki jak finansować takie inwestycje.

Aby stać się silnikiem zielonego rozwoju Polski lokalnej i pasem transmisyjnym dla nowych środków europejskich banki spółdzielcze muszą zostać dokapitalizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wzmocnić swoje kompetencje i umiejętności w zielonych finansach.

V. Zielone WEto

Ważnym uprawnieniem, które daje Prezydentowi RP Konstytucja, jest możliwość kierowania ustaw do ponownego rozpoznania przez Sejm, czyli prawo weta. Deklaruję, że jako prezydent będę stosował ZIELONE WETO wobec każdej inicjatywy, która będzie stwarzać ryzyko oddalenia Polski od osiągnięcia neutralności klimatycznej. Może to dotyczyć na przykład legislacji hamującej rozwój odnawialnych źródeł energii, czy utrudniającej sprawiedliwą transformację.

W górę

W związku z zakończeniem kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta RP osoby zainteresowane dalszą działalnością publiczną Szymona Hołowni zapraszamy na stronę: Polska2050.pl

Łukasz Krasoń

Mówca motywacyjny, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób z niepełnosprawnością aktywnie działających w Polsce. Członek honorowy Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Był pomysłodawcą Ogólnopolskiego Konwoju Rowerowego „Wstań i Jedź”, który w 2013 roku przemierzył Polskę. Działacz społeczny, autor oraz pierwszy w kraju trener rozwoju osobistego z niepełnosprawnością. Prowadzi autorskie szkolenia w kraju i zagranicą (USA, Wielkiej Brytanii, Holandii). Przemawiał na największych w Polsce wydarzeniach wydarzeniach inspirując tysiące ludzi do działania. 

Łukasz Krasoń

Jacek Cichocki

Wcześniej minister w rządach premiera Donalda Tuska i Ewy Kopacz, pełnił funkcje: ministra spraw wewnętrznych (2011-2013), koordynatora służb specjalnych (2008-2011), Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2013-2015). Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w latach 2003-2007, wcześniej kierownik zespołów analitycznych i ekspert w tej instytucji ds. problemów bezpieczeństwa i energetyki (1992-1998).

Jacek Cichocki

Michał Kobosko

W latach 2013-19 Senior Advisor i Country Representative w amerykańskim think tanku Atlantic Council. Wcześniej, przez ponad dwadzieścia lat aktywny działacz na polskim rynku medialnym. Współtworzył dziennik i portal Pulsu Biznesu. Był redaktorem naczelnym miesięcznika Forbes, tygodników Newsweek Polska i Wprost oraz Dziennika Gazety Prawnej.

Michał Kobosko

Olga Adamkiewicz

Specjalistka od zarządzania i marketingu. Do niedawna jedna z kluczowych osób rozwijających Brand New Galaxy, niezależną międzynarodową platformę, integrującą spółki z obszarów marketingu i technologii. Przed BNG, Adamkiewicz pełniła funkcję dyrektora marketingu w Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje. Wcześniej przez 9 lat związana była z Procter & Gamble gdzie odpowiadała za rozwój poszczególnych marek oraz planowanie kampanii medialnych w Polsce i Europie Centralnej. Przez wiele lat współpracowała wolontariacko z fundacją „Odyseja Umysłu”, była też Członkiem Rady Nadzorczej Fundacji WWF Polska.

Olga Adamkiewicz

Barbara Krysztofczyk

Ekspert ds. wizerunku i trener medialny. Do niedawna prezes agencji PR Synertime. Tworzy kompleksowe strategie PR – koordynowała projekty dla ponad stu polskich i międzynarodowych podmiotów, m.in. osób oraz instytucji publicznych, miast, ambasad, fundacji i korporacji. Jako doradca i szkoleniowiec wielokrotnie wspierała zwycięskie kampanie do wyborów samorządowych i ogólnokrajowych. Współautorka „Leksykonu public relations”. Wykłada w London School of Public Relations. Jest jurorką Złotych Spinaczy, najważniejszego konkursu dla profesjonalistów PR w Polsce.

Barbara Kysztofczyk

Agnieszka Buczyńska

Ekspertka w dziedzinie aktywności społecznej, socjolog, politolog. Do niedawna prezeska Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku (2014-20). Specjalizuje się w polityce społecznej oraz zarządzaniu procesami i projektami. Na przestrzeni lat wdrażała szereg programów społecznych w tym m.in. pierwszą w Polsce mobilną aplikację do pośrednictwa wolontariatu czy Strefę Społeczną podczas Święta Wolności i Solidarności. Zasiadała w Gdańskiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Gdańskiej Radzie ds. Seniorów.

Agnieszka Buczyńska

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Z wykształcenia socjolog, z praktyki politolog, specjalizuje się w sprawach polityki międzynarodowej. Przez lata związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. Pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2012-14) oraz ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej (2014-16). Po zakończeniu służby dyplomatycznej objęła stanowisko dyrektora programu Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie funkcję dyrektora think tanku forumIdei.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Stanisław Zakroczymski

Prawnik i historyk. Przygotowuje doktorat z prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Autor wywiadu-rzeki z profesorem Adamem Strzemboszem (Więź, 2017) oraz współautor raportu „Polska samorządów. Silna demokracja skuteczne państwo.” (Fundacja Batorego 2019). Był redaktorem naczelnym wydania internetowego „Magazynu Kontakt”. Autor publikacji naukowych, analitycznych i publicystycznych związanych w szczególności z tematyką prawną i ustrojową. Zaangażowany w liczne przedsięwzięcia związane z edukacją obywatelską i historyczną. Aktywnie brał udział w protestach w obronie praworządności.

Stanisław Zakroczymski

Krzysztof Bolesta

Pełnił funkcję doradcy ministra środowiska w zakresie europejskiego pakietu energetyczno-klimatycznego i negocjacji klimatycznych. Uczestnik negocjacji europejskiej polityki klimatycznej i negocjacji ONZ oraz urzędnik Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji oraz Dyrekcja Generalna ds. Energii). Autor wielu publikacji dotyczących m.in. rynków energii, polityki klimatycznej oraz elektromobilności. Absolwent programów US Marshall Memorial Fellow oraz International Visiting Program Fellow. Wiceprezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Krzysztof Bolesta

Mateusz Mielczarek

Mając niespełna 16 lat publikował artykuły w Gazecie Wyborczej. Był doradcą Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Jest zaangażowany w ochronę praw człowieka i dialog międzynarodowy. Od kilku lat współorganizuje pomoc dla uchodźców z Czeczenii i jest Ambasadorem Akcji Żonkile. W Unii Europejskiej zabiega o dostrzeżenie problemów i potrzeb młodych osób. Do kwietnia 2020 związany z Fundacją Zwolnieni z Teorii. Wyróżniony w konkursie Pramerica Spirit of Community. Student Uniwersytetu w Utrechcie.

Mateusz Mielczarek

Przemek Staroń

Psycholog, nauczyciel, trener, nagrodzony przez Komisję Europejską twórca międzypokoleniowego Zakonu Feniksa, tutor niemal 50 olimpijczyków z filozofii, fan efektu wow, twórca pracowni #utrzy, zwany też profesorem Snapem, wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, nagrodzony LGBT+ Diamond 2019 Polish Business Award, wybrany Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej za „wzorowe sprawowanie”. Nauczyciel Roku 2018, finalista w konkursie Global Teacher Prize 2020.

Fot.: Renata Dąbrowska

Przemek Staroń

Jan Szyszko

Analityk Unii Europejskiej i komentator polityki międzynarodowej. Autor i współautor licznych raportów podsumowujących dorobek Polski w UE, działania legislacyjne unijnych instytucji i analizujących polityczną narrację w internecie. Współpracował m.in. z Komisją Europejską, Fundacją Batorego, Instytutem In.Europa i Fundacją Schumana. Komentuje politykę zagraniczną dla Polityka.pl, publikował na łamach portalu EurActiv i Polityki Insight. Uczestnik II Akademii Liderów Komisji Europejskiej, absolwent Kolegium Europejskiego w Natolinie i dublińskiego Trinity College.   

Jan Szyszko

Andrzej Mierzwa

Finansista specjalizujący się w pozyskiwaniu międzynarodowych inwestorów kapitałowych i strategicznych dla polskich przedsiębiorców. W latach osiemdziesiątych pracował w firmie doradztwa strategicznego Booz Allen and Hamilton w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku. Pracował przy projektach restrukturyzacji i prywatyzacji dużych przedsiębiorstw i instytucji państwowych we Francji, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii, oraz doradzał zarządom dużych firm europejskich przy ich restrukturyzacji w przemyśle spożywczym, telekomunikacyjnym, mediów i komputerowym. Wykładowca w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Andrzej Mierzwa

Andrzej Sadkowski

Od dwudziestu lat przedsiębiorca. Wcześniej ekspert Banku Światowego i doradca Prezesa ZUS. Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Sampo S.A., Prezes Zarządu Lottomerkury, współzałożyciel Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych i pełnomocnik czterech Ministrów Skarbu. Zasiadał w radach nadzorczych m.in.: NFI Kazimierza Wielkiego, Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Norwich Union, Nafta Polska SA, Gerlach SA. W Polsce mieszka od 30 lat, absolwent Tufts University, Uniwersytetu Warszawskiego i studiów MBA na Uniwersytecie w Illinois.

Andrzej Sadkowski

Mirosław Różański

Generał broni rezerwy Wojska Polskiego, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódca Brygadowej Grupy Bojowej w Iraku, dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON. W 2016 r. przeprowadził część praktyczną  ćwiczenia  Anakonda16, w którym brało udział ponad 30 tys. żołnierzy z 25 krajów. Doktor nauk o obronności. Od 2017 r. w rezerwie, aktualnie prezes i fundator fundacji bezpieczeństwa i rozwoju Strarpoints.

Mirosław Różański

Adriana Porowska

Z zawodu pracownik socjalny, aktualnie pełni funkcję Prezesa Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Od piętnastu lat pracuje z osobami wykluczonymi również jako streetworker, prowadzi schronisko dla osiemdziesięciu osób w kryzysie bezdomności oraz mieszkania treningowe dla pięćdziesięciu osób. Jest współprzewodniczącą Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności  przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz członkiem rady społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adriana Porowska

Maciej h. Grabowski

Dr ekonomii i inżynier nawigator. Przez wiele lat związany z administracją państwową. Jako wiceminister finansów, gdy ministrem był Jacek Rostowski oraz w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, jako minister środowiska. Autor licznych publikacji i konsultant m.in. dla Międzynarodowej Korporacji Finansowej, Banku Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, UNDP, Komisji Europejskiej. Główne obszary jego zainteresowań obejmują zagadnienia dotyczące finansów, finansów publicznych, środowiska i rozwoju oraz powiązań między tymi sferami. 

Maciej Grabowski

Wadim Tyszkiewicz

Wiceprzewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Od 2002 r. aktywnie zaangażowany w działalność samorządową. Czterokrotnie wybrany na prezydenta miasta Nowej Soli. Startując po raz trzeci uzyskał rekordowe poparcie 86,40% głosów w pierwszej turze głosowania. Pełnił funkcję przewodniczącego Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych oraz członka Zarządu Związku Miast Polskich. 

Wadim Tyszkiewicz

Kontakt

Biuro Komitetu Wyborczego
Kandydata na Prezydenta RP Szymona Hołowni

ul. Dobra 5/5

00-384 Warszawa

e-mail: [email protected]

tel:  22 121 71 08

Ww. adres jest przeznaczony tylko do korespondencji.

Dla mediów:

Zapraszamy na stronę naszego Biura Prasowego: media.holownia2020.pl

Iwona Zaczek
e-mail: [email protected]
tel.: 514 048 867

Barbara Borzymowska
pełnomocnik ds. praw zwierząt
e-mail: [email protected]

Biura regionalne

Biuro Ekipy Szymona, woj. dolnośląskie
Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 17
tel: 500 674 213 (pn-pt 10.00-18.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. kujawsko-pomorskie 1
Bydgoszcz, ul. 3 maja 22/1
tel: 514 100 695 (pn-ndz 8.00-20.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. kujawsko-pomorskie 2
Toruń,  ul. Długa 8B
tel: 500 686 730 (pn-pt 12.00-19.00, sb 10.00-15.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. lubelskie
Lublin, ul. Gabriela Narutowicza 34
Tel: 500 686 065 (pn-pt 11.00-17.00, sb 11.00-14.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. lubuskie
Zielona Góra, ul. Westerplatte 46
tel: 500 686 679 (pn-pt 13.00-17.00, sb 9.00-13.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. łódzkie
Łódź, ul. Tadeusza Kościuszki 1
tel: 500 686 163 (pn-pt 10.00-17.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. małopolskie
Kraków, ul.  Mikołajska 13/ 3.2
tel: 500 674 400 (pn-pt 8.00-18.00, sb 10.00-15.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. mazowieckie
tel: 500 686 245 (pn-pt 12.00-19.00, sb 13.00-16.00), e-mail: [email protected], [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. opolskie
Opole, ul. 1 maja 59
tel: 500 674 251 (pn-pt 12.00-18.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. podkarpackie
Rzeszów,galeria handlowa Millenium Hall, Aleja Majora Wacława Kopisto 1
Tel: 500 685 848 (pn-pt 16.00-20.00, sb 11.00-15.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. podlaskie,
Białystok, ul. T. Kościuszki 13
tel: 500 686 744 (pn-pt 10.00-17.00, sb 10.00-14.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. pomorskie,
Gdynia, ul. Starowiejska 28
tel: 500 686 926 (pn-pt 11.00-18.00, sb 9.00-14.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. śląskie
Katowice, ul. Porcelanowa 23
tel: 500 674 378 (pn-pt 16.00-19.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. świętokrzyskie
Kielce, ul. Zagórska 10,
tel: 500 685 736, e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. warmińsko-mazurskie
W trakcie zmiany adresu. Prosimy o kontakt telefoniczny.
tel: 500 686 748 (pn-pt 10.00-19.00), e-mail: warminsko-maz[email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. wielkopolskie
Poznań, ul. Żydowska 35a
tel: 500 686 678 (pn-pt 10.00-18.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. zachodniopomorskie
Szczecin, ul. Monte Cassino 10
tel: 500 686 763 (pn-pt 13.00-17.00), e-mail: [email protected]