Warszawa, 22 kwietnia 2020 r.

PROGRAM DLA PRAWORZĄDNOŚCI

Wstęp

W kwestii praworządności mój program opiera się na dwóch zasadniczych filarach. Pierwszym z nich, opisanym w postulatach 1-3, jest przywrócenie w Polsce elementarnych zasad państwa prawa, opartego na niezawisłym wymiarze sprawiedliwości i apolitycznych organach ściągania z Prokuraturą na czele. Ostatnie lata przyniosły w tej dziedzinie wiele niedobrych zmian. Ich celem nie było w żadnym wypadku ułatwienie obywatelom dostępu do sądu, ani odciążenie sędziów, ale ordynarny polityczny zamach na niezależność sądownictwa. Trzeba skończyć ten niechlubny etap współczesnej historii, który przyczynił się do wzrostu napięć społecznych, siania nienawiści przeciwko sędziom oraz dramatycznym osłabieniem naszego wizerunku na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza w Unii Europejskiej.

Drugi filar, obejmujący postulaty 4-6, stanowi koncepcja kompleksowej zmiany w wymiarze sprawiedliwości w zakresie jego usprawnienia i zwiększenia zaufania społecznego do sądów. Chcę odciążyć sędziów zawodowych od rozstrzygania „prostych” prawniczo spraw oraz zwiększyć efektywność sądów. Obniżyć opłaty sądowe i polepszyć dostęp do pomocy prawnej, a także zwiększyć świadomość prawną obywateli i zachęcić ich do poszukiwania alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.

Oczywiście nie każdy z tych postulatów jest możliwy do samodzielnego przeprowadzenia przez Prezydenta. Jednak gdy tylko z woli obywateli obejmę ten urząd, to zrobię do w mojej mocy, aby Pałac Prezydencki stał się centralnym ośrodkiem wspólnego namysłu i wypracowywania konkretnych rozwiązań dla naszego wymiaru sprawiedliwości.

POSTULAT 1. Przywrócić Polsce Trybunał Konstytucyjny

 • W dzień po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym zaproszę do Pałacu Prezydenckiego sędziów Trybunały Konstytucyjnego: Romana Hausera, Andrzeja Jakubeckiego i Krzysztofa Ślebzaka, prawomocnie wybranych w 2015 roku celem odebrania od nich przysięgi. Ingerencja Prezydenta w skład Trybunału była „grzechem pierworodnym”, otwierającym serię konfliktów wokół wymiaru sprawiedliwości. Od jego naprawy zacznę realizację mojego programu dla praworządności.
 • Niezwłocznie zaproszę do Pałacu Prezes Julię Przyłębską i wyrażę wobec niej kategoryczne oczekiwanie, aby nie dopuszczała do orzekania wadliwie powołanych sędziów Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka.
 • Jednocześnie opracuję projekt ustawy, który pozwoli na weryfikację orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, zapadłych w nieprawidłowo obsadzonych składach. Do pracy nad nim zaproszę najwybitniejszych polskich prawników, gdyż sprawa jest wyjątkowo skomplikowana i wymaga konsensusu prawnego i politycznego.
 • Do czasu, w którym Trybunał Konstytucyjny nie zacznie orzekać w prawidłowym składzie, nie będę kierował do niego żadnych wniosków. Przy podpisywaniu ustaw będę kierował się nadrzędnym kryterium ich zgodnością z Konstytucją.
 • Będę wzywał do postawienia w stan odpowiedzialności dyscyplinarnej przed Trybunałem za naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności urzędu sędziego Trybunału, naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego i zachowanie mogące podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości. przez neosędziów Trybunału – Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. Nie spełniają oni ustawowych przesłanek do zasiadania w Trybunale, a swoją działalnością polityczną uchybiają przepisom prawa.
 • Nie będę uznawał za wiążące wyroków Trybunału Konstytucyjnego wydanych 20 kwietnia 2020 r., unieważniającego uchwałę Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. w sprawie niezgodności neoKRS z prawem unijnym i 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyłącznej kompetencji Prezydenta do powoływania sędziów jako wydanych z obrazą prawa.

POSTULAT 2. KRS i sędziowie - uporządkować sądownictwo po „dobrej zmianie”

 • Zgodnie z orzeczeniami TSUE i SN uważam, że tzw. „neoKRS” nie daje gwarancji niezależności wobec polityków. Dla polskiego państwa prawa to wielki dramat. Tryb powołania tego ciała, obsadzenie go „sędziami, którzy chcieli współpracować” przez Zbigniewa Ziobrę, sposób pracy i odmowę ujawnienia list poparcia wbrew wyrokowi sądu uważam za pogwałcenie Konstytucji. Będę współpracował z siłami politycznymi w Sejmie i Senacie w celu zmiany ustawy o KRS tak, aby zapewnić jej niezależność od polityków, a jednocześnie zapewnić pełną przejrzystość procedury nominacji sędziowskiej, między innymi poprzez wysłuchania publiczne kandydatów oraz publiczny przebieg wyborów sędziów do KRS. W projekcie ustawy należy również rozważyć wprowadzenie mechanizmu weryfikacji wyroków wydanych przez sędziów powołanych przez „neoKRS”, idąc tokiem rozumowania wyrażonym w uchwale SN z 23 stycznia2020 r. Mechanizm ten musi być jasny i czytelny dla obywateli. Politycy muszą pamiętać o tym, że sędziowie mają być od nich niezależni, a sami sędziowie muszą mieć na uwadze to, że wyroki wydają w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w imieniu wszystkich jej obywateli.
 • Do czasu uzdrowienia KRS będę bardzo uważnie analizował każdą kandydaturę do nominacji sędziowskiej przesłaną przez „neoKRS”. Będę konsultował kandydatury ze zgromadzeniami ogólnymi sądów, do których kandydaci mają zostać powołani. W ten sposób zminimalizuję możliwość dokonywania nominacji sędziowskich z powodów pozamerytorycznych: politycznych czy osobistych. Takie postępowanie w mojej opinii realizuje intencję uchwały Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r., która również nie wprowadziła „automatyzmu” w stwierdzaniu, że wszyscy sędziowie wybrani  przez KRS są z założenia zależni od władzy.  Jako Prezydent nie mogę dopuszczać do tego, aby sędziowie nominowani byli z klucza politycznego. Jako reprezentant obywateli muszę dbać o powstrzymanie zastoju w sądownictwie, do którego mogłoby dojść, gdyby nowi sędziowie nie byli powoływani wcale. W nowej ustawie o KRS należy przewidzieć mechanizm oceny przez Zgromadzenia Ogólne sądów wszystkich dotychczasowych nominacji sędziowskich spośród kandydatur przedstawionych przez „neoKRS”.
 • W oczekiwaniu na  wyrok  Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie skargi Komisji Europejskiej o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego będę wzywał do utrzymania zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów.
 • Jeśli w związku z pandemią nie uda się przeprowadzić procedury wyłonienia przez Zgromadzenie Ogóle Sędziów Sądu Najwyższego kandydatów na Pierwszego Prezesa spośród sędziów Sądu Najwyższego w terminie ustawowym do 30 kwietnia 2020 r., a urzędujący Prezydent dokona autorytarnie wyboru nowego Pierwszego Prezesa, zwrócę się do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, aby ponownie skorzystali ze swoich uprawnień.
 • Uważam, że w świetle wyroku TSUE Izba Kontroli i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego powinna powstrzymać się od orzekania, a jej sprawy, łącznie z orzeczeniem o ważności wyborów, powinna przejąć Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

POSTULAT 3. Dość prokuratorów na telefon. Odpolitycznić prokuraturę i organy ścigania

 • Ostatnie lata dobitnie pokazały jak nie powinno wyglądać zarządzanie prokuraturą: awanse kolegów, degradacje „niepokornych”, umarzanie śledztw wobec politycznych przyjaciół i oparte na wątłych podstawach śledztwa wobec przeciwników. Trzeba z tym skończyć raz na zawsze. Prokuratura musi być apolityczna. Jako Prezydent rozpocznę prace nad kompleksową reformą tej służby tak, aby w efektywny i bezstronny sposób robiła to, co do niej należy: zapewniała bezpieczeństwo obywatelom i ścigała przestępców. W toku tych prac należy rozważyć także przywrócenie instytucji sędziego śledczego. Ta funkcja sprawdza się w wielu krajach zachodnich, w Polsce została zniesiona w czasach stalinowskich.
 • Należy bezwzględnie rozdzielić stanowisko Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Wraz z ekspertami będę rozważał możliwe sposoby umocnienia niezależności Prokuratury i powoływania Prokuratora Generalnego przez mieszany organ, złożony z przedstawicieli prokuratorów, KRS, prezydenta i parlamentu poprzez odpowiednią zmianę Konstytucji RP. Nie może też powtórzyć się sytuacja z czasów rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy niezależnego nominalnie szefa prokuratorów de facto pozbawiono jakiejkolwiek realnej władzy nad swoimi podwładnymi.
 • Zadbam o wprowadzenie ponadpartyjnego mechanizmu kontroli działalności służb specjalnych. Ostatnie lata i miesiące były potwierdzeniem tego, że politycy uwielbiają używać ich do swoich celów, nie potrafiąc przy tym efektywnie nimi zarządzać. Obywatele muszą odzyskać kontrolę nad służbami.

POSTULAT 4. Ułatwić dostęp do sądu. „Sądy pierwszego kontaktu” i odciążenie sędziów

 • Sądy w Polsce są przeciążone, a to przekłada się na frustrację zarówno sędziów, którzy toną w „papierowej robocie”, jak i stron, które często muszą oczekiwać na wyrok zbyt długo. Terminy wydłużyły się ostatnio znacząco z powodu chaosu, jaki zaserwował nam PiS i Andrzej Duda. Zaproponuję utworzenie nowego rodzaju sądów – sądów pierwszego kontaktu – działających na terenie każdego powiatu lub kilku gmin. W sądach tych orzekać powinni głównie asesorzy sądowi (prawnicy po aplikacji sądowej, zaczynający swoją karierę) oraz ławnicy, których wynagrodzenie musi zostać znacząco podniesione. Zajmowałyby się one sprawami prostszymi z punktu widzenia prawnego, ale bardzo ważnymi dla obywateli, tj. podstawowymi sprawami z zakresu prawa pracy (np. przywrócenie do pracy, odszkodowania), sprawami cywilnymi o wartości przedmiotu sporu do 15 tys. zł., sprawami wykroczeniowymi, sprawami o alimenty, sprawami nieletnich. Sądy takie powinny procedować i wyrokować w odformalizowanej, uproszczonej procedurze. Moim celem jest, aby sądy pierwszego kontaktu rozpatrywały nawet ponad jedną trzecią wszystkich spraw, które wpływają do sądów i aby wyroki w większości spraw zapadały w ciągu  dwóch – trzech miesięcy. Apelacje od wyroków tych sądów oczywiście rozpatrywałyby sądy rejonowe w składzie jednego sędziego zawodowego. Opłaty sądowe w sprawach przed sądami pierwszego kontaktu powinny być znacząco obniżone lub zniesione. Zniesione powinny być również skandaliczne opłaty za uzasadnienia od wyroków w sprawach cywilnych, wprowadzone przez PIS. W ten sposób partia, która miała przybliżać sądy obywatelom, utrudnia im dostęp do wymiaru sprawiedliwości.  
 • Dzięki tej reformie znacząco odciążeni zostaną doświadczeni sędziowie zawodowi, którzy lepiej i szybciej osądzą sprawy o obiektywnie „większym ciężarze gatunkowym”, takie jak sprawy karne, sprawy cywilne i gospodarcze o duże kwoty, sprawy z zakresu prawa pracy o mobbing i inne.
 • dę pracował nad generalnym odciążeniem sądów. Trafia do nich nawet 15 milionów spraw rocznie, które musi rozpatrzyć zaledwie ok. 10 tys. sędziów. To się musi zmienić. Dlatego opracuję reformę rejestrów, w tym zwłaszcza KRS. Część zadań z nimi związanych powinna przejąć administracja samorządowa. Będę otwarty na dyskusję na temat przekazania innych rodzajów spraw administracji. Wiele czynności „technicznych” wykonywanych dziś przez sądy mogliby przejąć notariusze. O ustaleniu stosunku pracy mogłaby decydować Państwowa Inspekcja Pracy, a sądy pierwszego kontaktu rozpatrywałyby w trybie pilnym odwołania od jej decyzji.

POSTULAT 5. Prawo nie jest dla prawników! Zintegrować pomoc prawną z pomocą społeczną, promować mediacje i edukacja prawną.

 • Mamy w Polsce wielki problem z pomocą prawną. Wydajemy na ten cel jedną z najniższych proporcjonalnie kwot spośród krajów UE. Dlatego opracuję nowelizację systemu bezpłatnej pomocy prawnej, obejmującą zintegrowanie jej z systemem opieki społecznej, tak aby była ona kompleksowa. Trzeba również podnieść stawki dla pełnomocników z urzędu, aby nie traktowali „urzędówek” po macoszemu.
 • Chcę doprowadzić do zbiorowego namysłu nad tym, jak skłonić Polaków do częstszego dogadywania się poza salą sądową. Uważam, że potrzebny jest Krajowy Program Rozwoju Mediacji, obejmujący powszechne szkolenia dla mediatorów. Potrzebne jest zrozumienie tego, że za pomocą ugody można rozwiązać sprawy szybciej i w przyjaźniejszej atmosferze, a pozytywny wynik mediacji nawet w sprawach karnych mógłby stanowić przesłankę umorzenia postępowania. Będę zachęcał do upowszechniania idei sprawiedliwości naprawczej, zmierzającej do naprawy skutków popełnionych przestępstw w porozumieniu z pokrzywdzonymi.
 • Niezbędny jest także postęp w zakresie edukacji prawnej i obywatelskiej. W tej kwestii będę współpracował szczególnie z organizacjami pozarządowymi, które już teraz biorą na siebie ciężar edukacji prawnej i obywatelskiej. Będę ich aktywnie wspierał, uczestniczył w zajęciach i obejmował patronatem. Należy się również zastanowić nad tym, czy nie położyć większego nacisku na edukację prawną w szkołach, jednak nie przez kolejne „dociążanie” podstaw programowych, a przez promocję ciekawych projektów w tym zakresie.

POSTULAT 6. Tanie państwo to państwo byle jakie! Zainwestować w wymiar sprawiedliwości

 • O ile sędziowie zarabiają nieźle (choć i tu należy się zastanowić nad tym, czy sędziowie niższych instancji w dużych miastach nie powinni otrzymywać dodatku do wynagrodzenia), o tyle sytuacja urzędników sądowych jest katastrofalna, a to oni obsługują nasze sprawy i odpowiadają za komunikację pomiędzy sądami a obywatelami. Często po wielu latach ciężkiej pracy zarabiają poniżej średniej krajowej. Tak być nie może. Nie będzie sprawnych sądów bez godziwie wynagradzanych kompetentnych pracowników. Będę działał na rzecz poprawy ich sytuacji, podobnie jak i innych pracowników służby publicznej.
 • Bardzo wiele zostało do zrobienia w kwestii informatyzacji sądownictwa – musi ono wyjść w końcu z epoki papieru do epoki cyfrowej. Trzeba umożliwić składanie pozwów i pism procesowych drogą elektroniczną, najlepiej mailową, pamiętając jednocześnie o tym, że część obywateli powinna mieć np. z racji wieku lub niepełnosprawności, możliwość komunikacji z sądami osobiście lub pisemnie 

Materiał powstał w konsultacji z zespołem doradców prawnych.

W górę

W związku z zakończeniem kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta RP osoby zainteresowane dalszą działalnością publiczną Szymona Hołowni zapraszamy na stronę: Polska2050.pl

Łukasz Krasoń

Mówca motywacyjny, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób z niepełnosprawnością aktywnie działających w Polsce. Członek honorowy Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Był pomysłodawcą Ogólnopolskiego Konwoju Rowerowego „Wstań i Jedź”, który w 2013 roku przemierzył Polskę. Działacz społeczny, autor oraz pierwszy w kraju trener rozwoju osobistego z niepełnosprawnością. Prowadzi autorskie szkolenia w kraju i zagranicą (USA, Wielkiej Brytanii, Holandii). Przemawiał na największych w Polsce wydarzeniach wydarzeniach inspirując tysiące ludzi do działania. 

Łukasz Krasoń

Jacek Cichocki

Wcześniej minister w rządach premiera Donalda Tuska i Ewy Kopacz, pełnił funkcje: ministra spraw wewnętrznych (2011-2013), koordynatora służb specjalnych (2008-2011), Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2013-2015). Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w latach 2003-2007, wcześniej kierownik zespołów analitycznych i ekspert w tej instytucji ds. problemów bezpieczeństwa i energetyki (1992-1998).

Jacek Cichocki

Michał Kobosko

W latach 2013-19 Senior Advisor i Country Representative w amerykańskim think tanku Atlantic Council. Wcześniej, przez ponad dwadzieścia lat aktywny działacz na polskim rynku medialnym. Współtworzył dziennik i portal Pulsu Biznesu. Był redaktorem naczelnym miesięcznika Forbes, tygodników Newsweek Polska i Wprost oraz Dziennika Gazety Prawnej.

Michał Kobosko

Olga Adamkiewicz

Specjalistka od zarządzania i marketingu. Do niedawna jedna z kluczowych osób rozwijających Brand New Galaxy, niezależną międzynarodową platformę, integrującą spółki z obszarów marketingu i technologii. Przed BNG, Adamkiewicz pełniła funkcję dyrektora marketingu w Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje. Wcześniej przez 9 lat związana była z Procter & Gamble gdzie odpowiadała za rozwój poszczególnych marek oraz planowanie kampanii medialnych w Polsce i Europie Centralnej. Przez wiele lat współpracowała wolontariacko z fundacją „Odyseja Umysłu”, była też Członkiem Rady Nadzorczej Fundacji WWF Polska.

Olga Adamkiewicz

Barbara Krysztofczyk

Ekspert ds. wizerunku i trener medialny. Do niedawna prezes agencji PR Synertime. Tworzy kompleksowe strategie PR – koordynowała projekty dla ponad stu polskich i międzynarodowych podmiotów, m.in. osób oraz instytucji publicznych, miast, ambasad, fundacji i korporacji. Jako doradca i szkoleniowiec wielokrotnie wspierała zwycięskie kampanie do wyborów samorządowych i ogólnokrajowych. Współautorka „Leksykonu public relations”. Wykłada w London School of Public Relations. Jest jurorką Złotych Spinaczy, najważniejszego konkursu dla profesjonalistów PR w Polsce.

Barbara Kysztofczyk

Agnieszka Buczyńska

Ekspertka w dziedzinie aktywności społecznej, socjolog, politolog. Do niedawna prezeska Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku (2014-20). Specjalizuje się w polityce społecznej oraz zarządzaniu procesami i projektami. Na przestrzeni lat wdrażała szereg programów społecznych w tym m.in. pierwszą w Polsce mobilną aplikację do pośrednictwa wolontariatu czy Strefę Społeczną podczas Święta Wolności i Solidarności. Zasiadała w Gdańskiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Gdańskiej Radzie ds. Seniorów.

Agnieszka Buczyńska

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Z wykształcenia socjolog, z praktyki politolog, specjalizuje się w sprawach polityki międzynarodowej. Przez lata związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. Pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2012-14) oraz ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej (2014-16). Po zakończeniu służby dyplomatycznej objęła stanowisko dyrektora programu Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie funkcję dyrektora think tanku forumIdei.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Stanisław Zakroczymski

Prawnik i historyk. Przygotowuje doktorat z prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Autor wywiadu-rzeki z profesorem Adamem Strzemboszem (Więź, 2017) oraz współautor raportu „Polska samorządów. Silna demokracja skuteczne państwo.” (Fundacja Batorego 2019). Był redaktorem naczelnym wydania internetowego „Magazynu Kontakt”. Autor publikacji naukowych, analitycznych i publicystycznych związanych w szczególności z tematyką prawną i ustrojową. Zaangażowany w liczne przedsięwzięcia związane z edukacją obywatelską i historyczną. Aktywnie brał udział w protestach w obronie praworządności.

Stanisław Zakroczymski

Krzysztof Bolesta

Pełnił funkcję doradcy ministra środowiska w zakresie europejskiego pakietu energetyczno-klimatycznego i negocjacji klimatycznych. Uczestnik negocjacji europejskiej polityki klimatycznej i negocjacji ONZ oraz urzędnik Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji oraz Dyrekcja Generalna ds. Energii). Autor wielu publikacji dotyczących m.in. rynków energii, polityki klimatycznej oraz elektromobilności. Absolwent programów US Marshall Memorial Fellow oraz International Visiting Program Fellow. Wiceprezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Krzysztof Bolesta

Mateusz Mielczarek

Mając niespełna 16 lat publikował artykuły w Gazecie Wyborczej. Był doradcą Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Jest zaangażowany w ochronę praw człowieka i dialog międzynarodowy. Od kilku lat współorganizuje pomoc dla uchodźców z Czeczenii i jest Ambasadorem Akcji Żonkile. W Unii Europejskiej zabiega o dostrzeżenie problemów i potrzeb młodych osób. Do kwietnia 2020 związany z Fundacją Zwolnieni z Teorii. Wyróżniony w konkursie Pramerica Spirit of Community. Student Uniwersytetu w Utrechcie.

Mateusz Mielczarek

Przemek Staroń

Psycholog, nauczyciel, trener, nagrodzony przez Komisję Europejską twórca międzypokoleniowego Zakonu Feniksa, tutor niemal 50 olimpijczyków z filozofii, fan efektu wow, twórca pracowni #utrzy, zwany też profesorem Snapem, wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, nagrodzony LGBT+ Diamond 2019 Polish Business Award, wybrany Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej za „wzorowe sprawowanie”. Nauczyciel Roku 2018, finalista w konkursie Global Teacher Prize 2020.

Fot.: Renata Dąbrowska

Przemek Staroń

Jan Szyszko

Analityk Unii Europejskiej i komentator polityki międzynarodowej. Autor i współautor licznych raportów podsumowujących dorobek Polski w UE, działania legislacyjne unijnych instytucji i analizujących polityczną narrację w internecie. Współpracował m.in. z Komisją Europejską, Fundacją Batorego, Instytutem In.Europa i Fundacją Schumana. Komentuje politykę zagraniczną dla Polityka.pl, publikował na łamach portalu EurActiv i Polityki Insight. Uczestnik II Akademii Liderów Komisji Europejskiej, absolwent Kolegium Europejskiego w Natolinie i dublińskiego Trinity College.   

Jan Szyszko

Andrzej Mierzwa

Finansista specjalizujący się w pozyskiwaniu międzynarodowych inwestorów kapitałowych i strategicznych dla polskich przedsiębiorców. W latach osiemdziesiątych pracował w firmie doradztwa strategicznego Booz Allen and Hamilton w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku. Pracował przy projektach restrukturyzacji i prywatyzacji dużych przedsiębiorstw i instytucji państwowych we Francji, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii, oraz doradzał zarządom dużych firm europejskich przy ich restrukturyzacji w przemyśle spożywczym, telekomunikacyjnym, mediów i komputerowym. Wykładowca w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Andrzej Mierzwa

Andrzej Sadkowski

Od dwudziestu lat przedsiębiorca. Wcześniej ekspert Banku Światowego i doradca Prezesa ZUS. Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Sampo S.A., Prezes Zarządu Lottomerkury, współzałożyciel Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych i pełnomocnik czterech Ministrów Skarbu. Zasiadał w radach nadzorczych m.in.: NFI Kazimierza Wielkiego, Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Norwich Union, Nafta Polska SA, Gerlach SA. W Polsce mieszka od 30 lat, absolwent Tufts University, Uniwersytetu Warszawskiego i studiów MBA na Uniwersytecie w Illinois.

Andrzej Sadkowski

Mirosław Różański

Generał broni rezerwy Wojska Polskiego, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódca Brygadowej Grupy Bojowej w Iraku, dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON. W 2016 r. przeprowadził część praktyczną  ćwiczenia  Anakonda16, w którym brało udział ponad 30 tys. żołnierzy z 25 krajów. Doktor nauk o obronności. Od 2017 r. w rezerwie, aktualnie prezes i fundator fundacji bezpieczeństwa i rozwoju Strarpoints.

Mirosław Różański

Adriana Porowska

Z zawodu pracownik socjalny, aktualnie pełni funkcję Prezesa Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Od piętnastu lat pracuje z osobami wykluczonymi również jako streetworker, prowadzi schronisko dla osiemdziesięciu osób w kryzysie bezdomności oraz mieszkania treningowe dla pięćdziesięciu osób. Jest współprzewodniczącą Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności  przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz członkiem rady społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adriana Porowska

Maciej h. Grabowski

Dr ekonomii i inżynier nawigator. Przez wiele lat związany z administracją państwową. Jako wiceminister finansów, gdy ministrem był Jacek Rostowski oraz w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, jako minister środowiska. Autor licznych publikacji i konsultant m.in. dla Międzynarodowej Korporacji Finansowej, Banku Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, UNDP, Komisji Europejskiej. Główne obszary jego zainteresowań obejmują zagadnienia dotyczące finansów, finansów publicznych, środowiska i rozwoju oraz powiązań między tymi sferami. 

Maciej Grabowski

Wadim Tyszkiewicz

Wiceprzewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Od 2002 r. aktywnie zaangażowany w działalność samorządową. Czterokrotnie wybrany na prezydenta miasta Nowej Soli. Startując po raz trzeci uzyskał rekordowe poparcie 86,40% głosów w pierwszej turze głosowania. Pełnił funkcję przewodniczącego Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych oraz członka Zarządu Związku Miast Polskich. 

Wadim Tyszkiewicz

Kontakt

Biuro Komitetu Wyborczego
Kandydata na Prezydenta RP Szymona Hołowni

ul. Dobra 5/5

00-384 Warszawa

e-mail: [email protected]

tel:  22 121 71 08

Ww. adres jest przeznaczony tylko do korespondencji.

Dla mediów:

Zapraszamy na stronę naszego Biura Prasowego: media.holownia2020.pl

Iwona Zaczek
e-mail: [email protected]
tel.: 514 048 867

Barbara Borzymowska
pełnomocnik ds. praw zwierząt
e-mail: [email protected]

Biura regionalne

Biuro Ekipy Szymona, woj. dolnośląskie
Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 17
tel: 500 674 213 (pn-pt 10.00-18.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. kujawsko-pomorskie 1
Bydgoszcz, ul. 3 maja 22/1
tel: 514 100 695 (pn-ndz 8.00-20.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. kujawsko-pomorskie 2
Toruń,  ul. Długa 8B
tel: 500 686 730 (pn-pt 12.00-19.00, sb 10.00-15.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. lubelskie
Lublin, ul. Gabriela Narutowicza 34
Tel: 500 686 065 (pn-pt 11.00-17.00, sb 11.00-14.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. lubuskie
Zielona Góra, ul. Westerplatte 46
tel: 500 686 679 (pn-pt 13.00-17.00, sb 9.00-13.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. łódzkie
Łódź, ul. Tadeusza Kościuszki 1
tel: 500 686 163 (pn-pt 10.00-17.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. małopolskie
Kraków, ul.  Mikołajska 13/ 3.2
tel: 500 674 400 (pn-pt 8.00-18.00, sb 10.00-15.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. mazowieckie
tel: 500 686 245 (pn-pt 12.00-19.00, sb 13.00-16.00), e-mail: [email protected], [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. opolskie
Opole, ul. 1 maja 59
tel: 500 674 251 (pn-pt 12.00-18.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. podkarpackie
Rzeszów,galeria handlowa Millenium Hall, Aleja Majora Wacława Kopisto 1
Tel: 500 685 848 (pn-pt 16.00-20.00, sb 11.00-15.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. podlaskie,
Białystok, ul. T. Kościuszki 13
tel: 500 686 744 (pn-pt 10.00-17.00, sb 10.00-14.00), e-mail: [email protected]020.pl

Biuro Ekipy Szymona, woj. pomorskie,
Gdynia, ul. Starowiejska 28
tel: 500 686 926 (pn-pt 11.00-18.00, sb 9.00-14.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. śląskie
Katowice, ul. Porcelanowa 23
tel: 500 674 378 (pn-pt 16.00-19.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. świętokrzyskie
Kielce, ul. Zagórska 10,
tel: 500 685 736, e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. warmińsko-mazurskie
W trakcie zmiany adresu. Prosimy o kontakt telefoniczny.
tel: 500 686 748 (pn-pt 10.00-19.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. wielkopolskie
Poznań, ul. Żydowska 35a
tel: 500 686 678 (pn-pt 10.00-18.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. zachodniopomorskie
Szczecin, ul. Monte Cassino 10
tel: 500 686 763 (pn-pt 13.00-17.00), e-mail: [email protected]